01 December 2011

Бібліяграфія перакладаў Бібліі на беларускую мову


Уклаў Аляксандр Аўдзяюк

NEW! варыянт выпраўлены і дапоўнены (ад 26.04.2014)

(дапаўненьні выдзеленыя зялёным фонам, выпраўленьні - чырвоным шрыфтам)

Гісторыю зьменаў глядзі тут
 
Першы друк: "Наша слова", №№ 46-47/2011,
Першы эл. варыянт: http://pawet.net/ns/2011/46/№_46_(1041).htmlПачынальнікі
(у храналагічым парадку)
Імя
год
назвы кніг і выданьняў
каментар
[ананім]
XIV-XV стт.
 Песнь Песней Знаходзіцца ў Музейным зборніку (Сборник РГФ, ф. 178 (Музейный), 8222), датаваным 2-й пал. XVI ст. Арыгінальны тэкст старэйшы, і можа быць датаваны толькі прыблізна як XIV-XV стт.
Пераклад зроблены са старажытна-гэбрэйскай мовы, магчыма “гэбрэем у якасьці сінагагальнага таргума”.

Гл.: Алексеев с.137-143; Карский.
[ананім]
2 пал. XV ст. – пач. XVI ст.
 8 кніг Старога Запавету:
 • Иов, Руфь, Песнь песней, Екклезиаст, Притчи Соломоновы, Плач Иеремии, Даниил, Есфирь.
Віленскі кодэкс 262, [1517-1533] (Вільнюс, Бібл. АН, F 19–262, л. 1–135).
Тэкст перапісаны з ранейшага арыгіналу і ўтрымлівае пераклад са старажытна-гэбрэйскай мовы 8 кніг СЗ (амаль поўны 3-ці разьдзел юдэйскага ТаНаХа – Ктубім (Пісаньні)).
Паводле адной версии (гл. Темчин): зроблены ў Кіеве ў 2 пал. XV ст. пад кіраўніцтвам вучонага гэбрэя Захарыі бэн Аарона га-Кохэна, у славянскіх крыніцах вядомага як Схарыя, для руху жыдоўствуючых, з чым згаджаюцца не ўсе дасьледнікі.
Паводле іншае версіі: быў зроблены нейкім вучоным гэбрэем для мясцовай гэбрэйскай супольнасьці.
Напрыканцы кнігі Эклезіяст ёсьць прыпіска, што ўказвае на існаваньне перакладу кніг прарока Ісаі і 12 малых прарокаў.

Гл.: Темчин, 2006; Темчин, 2011; Алексеев; Карский.
 Фрагмэнты 3 кніг Старога Запавету:
 • Бытие, Книга Исайи, Песнь песней.
Захавалася ў кірылічным рукапісным падручніку ст-гэбр. мовы, што знахозіцца ва ўсходнеславянскім аскетычным зборніку 3 чвэрці XVI ст. (1550-1575) ў Маскве (Москва, российский государственный архив древних актов, собр. Ф. Ф. Мазурина (ф. 196), № 616).
Пераклад са старажытна-гэбрэйскай мовы.
Вялікая імавернасьць (паводле тэксталагічнага аналізу) “роднаснай сувязі” з перакладамі ў Віленскім кодэксе 262, і, адпаведна, што дадзеныя тэксты таксама ўзыходзяць да прота-перакладу Захарыі бэн Аарона ці іншага вучонага гэбрэя.

Гл.: Темчин, 2011.
З наяўнасьці 2 груп вышэйпададзеных тэкстаў (з 1 і 2-га разьдзелаў юдэйскага ТаНаХу – Торы (Пяцікніжжа) і Нэбіім (Прарокаў) – Масква РГАДА 196-616), і амаль поўнага збору 3 разьдзелу (Ктубім (Пісаньні)) ды прыпіскі ў кнізе Экклезіяста ў Вільнюс-262 паўстае патэнцыйная магчымасьць існаваньня ў XV ст. поўнага перакладу кніг Ст. Запавету (ТаНаХу), зробленага са стара-гэбрэйскай мовы.
Гл. Темчин, 2011
[ананім]
XV ст.
 Песнь Песней Пераклад з чэскай мовы (3-й рэдакцыі рукапіснай чэскай традыцыі, да якой належыць Падэраўская Біблія 1433 г.).
Знаходзіцца ў складзе зборніка XV–XVI стт. (Москва, Гос. Ист. Музей, Синодальное собрание (ф. 80370), № 558), дакладней у частцы, датаванай канцом XV ст.. Магчыма пераклад зроблены на пач. XV ст.

Гл.: Темчин, 2011; Алексеев с.163-164, Карский.
[ананім]
2-я пал. XV ст.
 Книга Товит Пераклад з чэскай мовы (2-й рэдакцыі). Тэкст страчаны!
Знаходзіўся ў зборніку сяр. XVI ст. К. Свідзінскага (Варшава, Бібліятэка Красінскіх, № 408), што загінуў разам з бібліятэкай падчас ІІ-й Сусьветнай Вайны.
Паводле некаторых дасьледчыкаў пераклад зроблены не пазьней 2-й паловы XV ст.
Карскі аб ім кажа, што напісаны «на замечательно чистом западнорусском наречии старого времени».

Гл. : Темчин, 2011; Карский;
Францішак
Скарына
(каля 1490 - да 1552)
1517
 Бивлия руска (Прага):

 • Песни Царя Давыда еже словуть Псалтыръ
 • Книга светого Иова починается еже словеть Иов
 • Книги еже словуть притчи Саломона царя Израилева сына Давыдова, он же былъ царем въ Ерусалиме
 • Книга Исуса Сирахова рекомая Панаретосъ Еклесиастыкусъ или Церъковникъ
Мова царкоўнаславянская, але з вялікай колькасьцю ўласнабеларускіх словаў і элементаў, праз што – моцна набліжаная да народнай.
Кнігі пералічаныя ў парадку друкаваньня.

Пераклад кніг рабіўся з улікам рознамоўных крыніцаў. Асноўныя: Чэская Біблія (Венецыянскае выд. 1506 г.), асобныя кнігі Генадзьеўскай Бібліі 1499 г., Вульгата і невядомы польскі пераклад.
Асобную групу складаюць 3 кнігі: “Псалтыр” (1517) і (1522), Апостал (1525), якія не перакладаліся, але апрацоўваліся з іншых царк.-слав. крыніцаў, ды набліжаліся да народнай мовы.
Гл.: Свежинский; Паруков; Журавский.
1518
 Бивлия руска (Прага):

 • Еклесиастесъ или Соборникъ премудрого царя Саломона
 • Песнь песнямъ (“Книга премудраго царя Саломона рекомая Песнь песнямъ”),
 • Премудрости божией книга
 • Книги царьствъ
 • Книги Исуса Навина еже от евреи называются Егошуа бин нунъ
1519
 Бивлия руска (Прага):

 • Книги Иудифь вдовици
 • Книга судей еже от еврей называются Шофътимъ
 • Первыя книги Моисеовы рекомые Бытия
 • Книги вторыи Моисеовы, зовемые Исходъ
 • Книга третие Моисеовы, зовемые Леувить
 • Книги четвертые Моисеевы, зовемые Числа
 • Книги пятыи Моисеовы завемыи от еврей Гельгадворимъ, по греческии Девтерономосъ, по латыне Секунда Лекс, а по руски Вторый закон
 • Книга ω Руфе – еже была баба Jωсеωва ωтца царя Давыдова
 • Книга Есъферъ еже от евреи называютъся Мъгиля
 • Книжка рекомая Плачь Еремиінъ починаеться
 • Книги светого пророка божия Даниила починаються
1522
 Псалтырь или песни с[вя]т[а]го пророка божия Давыда цара Ерусалимъска о Христе //У: Малая падарожная кніжка, 1522 (Вільня)
1525
 Апостолъ (Книга деания и посъланиа апостольская, зовемая Апостолъ) (Вільня)
[ананім]
Пач. XVI ст.
 Псалтырь Віленскі кодэкс 262, [1517-1533] (Вильнюс, Библиотека им. Врублевских Академии наук Литвы, F 19–262, л. 1–135).
Нягледзячы на прыналежнасьць да аднаго кодэксу з іншай групай тэкстаў не зьяўляецца перакладам са старажытна-гэбрайскай мовы, але пераклад з лацінскай мовы (з паралельным добрым веданьнем царкоўна-славянскіх тэкстаў Скарыны і Герасімава, з пач. 16 ст.). Перакладчык невядомы.

Гл.: Taube 2004.
[ананім]
XVI ст.
 Псалтырь Захавалася ў сьпіску XVI ст. (Масква, РГБ, збор Н. П. Румянцава (ф. 256), № 335).
Пераклад з польскай мовы на народную (простую) простую.
Крыніца перакладу: Польскі псалтыр 1539 г. (В. Врубля).
Аўтар, імаверна, сьвецкі чалавек, добры знаўца ц-слав., польскай і народнай (простай, рускай) моваў.

Гл.: Темчин, 2011; Карский.
[ананім]
2-я пал. XVI ст.
 Псалтырь Захавалася ў сьпіску XVII ст. (Масква, РГБ, збор Н.П. Румянцава (ф. 256), № 1017).
Пераклад з польскай мовы на народную (простую) мову.
Крыніца: польская радзівілаўская Біблія 1563 г.
Аўтар, імаверна, з пратэстанцкіх колаў (дзеля выбару крыніцы перакладу).

Гл.: Темчин, 2011; Карский.
Васіль
Цяпінскі
(ок. 1530 - ок. 1603)
1570-1580
 Евангелие Матфея, Марка, Луки (пачатак) Евангельлі, пераложаныя на беларускую народную мову ў добрай апрацоўцы.
Тэкст надрукаваны ў два слупкі (царкоўнаславянскі і беларускі).  Беларускі пераклад паводле Карскага зроблены з польскай мовы (з перакладу С. Буднага 1572 г.), царкоўна-славянскі – паводле нейкага паўднёва-заходняга ізводу.
У перадмове гаворыцца пра трох евангелістаў. Але канец Евангельля паводле Лукі не захаваўся. Надрукавана ў Цяпіне.
Захавалася ў 2-х экзэмплярах (РНБ. Погод. I. 1. 29 і Архангельскі краязнаўчы музей.

Гл.: Голенченко, Карский
Стафан
Зізаній
(каля 1570 – да 1621)
1596
 Урывак з Евангельля паводле Мацьвея (24: 3-30) // У: КАZАNЬЕ святого Кирилла Патріаръхи ерусалимъского, о антіхристѣ и знакωх его, з росширеніемъ науки против ересей розьных Пераклад з польскай мовы.
Кніга надрукавана ў Вільні самім С. Зізаніем ў двух мовах (паралельна з польскім тэкстам).
Крыніца евангельскага тэксту - Біблія Якуба Вуйка.
Перавыдавалася ў Маскве (“Книга Кириллова”) у 1644 г. і Гродне (“Кириллова книга”) ў 1786, 1791.
Гл.: Карский, Батвіннік
2012
 Урывак з Евангельля паводле Мацьвея (24: 3-30) // У: Стафан Зізаній - пераклад урыўку з Евангельля паводле Мацьвея. (эл. публікацыя) - блог С. Салавейкі "Салавейкава хатка",  http://salavejka.blogspot.com/2012/03/blog-post.html (разьмешчана 04.03.2012)
Мялеці
Сматрыцкі
(1577-1633)
1616
 Урыўкі з Евангельляў у зборніку: “Евангелие учительное ... отца нашего Каллиста” Шырока распаўсюджаны ў свой час тэкст захаваўся ў значнай колькасьці экзэмпляраў.
Паводле Карскага Сматрыцкі евангельскія тэксты перакладаў з польскай мовы (з польскага тэксту Бібліі Якуба Вуйка).

Гл.: Карский, Кароткі.
[ананім]
XVII ст.
 Выбраныя кнігі Старога Запавету:

 • Бытіе; Исходъ; Левитов; Числъ; Вторый законъ; Исуса Навина; Судъев израилскихъ; Руѳъ; Книга або кроника царствъ; Второго царства; Третія царствъ; Четвертая царствъ; Извлечения из книгъ Іереміи, Даніила, Эсѳири и др.; Товита
Захавалася ў сьпіску пач. XVII ст. (СПб, Расійская нацыянальная бібліятэка, F.I.2 // раней: Збор Талстога ў Публ. бібл. І № 158). Кніга Быцьця захавалася без пачатку.
Пераклад з польскай мовы.
Крыніца: польская Біблія Я. Вуйка 1599 г.
Аўтар, імаверна, праваслаўны (нягледзячы на крыніцу перакладу, гл. Карский).

Гл.: Темчин, 2011; Карский.

Пераклады біблейскіх кніг у XX-XXI стт.
(у альфабэтычным парадку)
Імя
год
назвы кніг і выданьняў
каментар
Міхаіл
Астапчык
2006-2011
Псалцір (эл. версія – html, e-pub). - http://sites.google.com/site/belpsalom (11.07.2011) “Мэтай гэтага асабістага перакладу на сучасную беларускую мову і з'яўляецца жаданне данесці змест менавіта царкоўнаславянскай Псалціры.” (ад перакладчыка)
Даты працы над перакладам: 30.09/2006 - 11.07/2011
Біблейская Камісія пры Беларускім Экзархаце Маскоўскага Патрыярхата
1991
Евангелие Господа нашего Иисуса Христа (от Матфея) на четырех языках эллинском, славянском, российском и белорусском: с параллельными местами. – Минск: Белорусский Экзархат, 1991. – 235, [11] с., [16] л. ил. Праца камісіі пачалася ў 1989 г.
Наклад 50 000 экз.
1999
Новы Запавет Госпада нашага Іісуса Хрыста. Святое Евангелле паводле Марка. На чатырох мовах: грэчаскай, славянскай, рускай і беларускай: з паралельными месцамі. – Мн.: Выд-ва. Бел. Экзархата БПЦ, 1999. – [4], 156 с., [1] л. каляр. iл. ISBN 985-65-03-15-9. Наклад 5 000.
2003
Святое Евангелле паводле Лукі | на чатырох мовах: грэч., славян., рус. і беларус.: з парал. месцамі. - Мн. : Свята-Петра-Паўл. сабор, 2003. - 262, [4] с., [1] л. iл. - (Новы Запавет Госпада нашага Іісуса Хрыста ; Кн. 3). ISBN 985-6594-13-8
Наклад 1000 экз.
2005
Святое Евангелле паводле Іаана | на чатырох мовах: грэч., славян., рус. і беларус.: з парал. месцамі. - Мн. : Праваслаўн. прыход Свята-Петра-Паўл. сабора, 2005. - 198, [4] с., [1] л. іл. - (Новы Запавет Госпада нашага Іісуса Хрыста ; Кн. 4). ISBN 985-6594-19-7
2006
Святое Дабравесце. - Партал “Царква”, http://churchby.info/bel/53/, (дата эл. публ.)07.06.2006. Неафіцыйная электронная публікацыя тэкстаў усіх чатырох Евангелляў.
2007
Свяшчэннае Евангелле / [пераклад на беларускую мову]. – Мінск: Свята-Петра-Паўлаўскі сабор, 2007. – 303, [1] с., [4] л. каляр. іл. ISBN 978-985-6594-25-3
Наклад 2500 экз.

Электронная публікацыя на старонцы Брацтва ў гонар Віленскіх мучанікаў на сайце Свята-Петра-Паўлаўскага сабора ў г. Мінску, sppsobor.by, 30.06-08.07.2011:
Святое Евангелле паводле Іаана. - http://sppsobor.by/bractva/vilna/bible/451, 30.06.2011;
Святое Евангелле паводле Матфея. -
http://sppsobor.by/bractva/vilna/bible/457, 01.07.2011;
Святое Евангелле паводле Марка. -
http://sppsobor.by/bractva/vilna/bible/458, 08.07.2011;
Святое Евангелле паводле Лукі. -
http://sppsobor.by/bractva/vilna/bible/459, 08.07.2011.
2010
Дзеянні Сьвятых Апосталаў : на чатырох мовах: грэч., славян., рус. і беларус.: з парал. месцамі. - Мн.: Мінская фабрыка каляровага друку, 2010. - 271 с. - (Новы Запавет Госпада нашага Іісуса Хрыста ; Кн. 5). ISBN 978-985-454-499-1 Наклад 1000 экз. Па благаславеньню Мітрапаліта Мінскага і Слуцкага Філарэта, Патрыяршага Экзарха Беларусі.
Электронная публікацыя беларускага перакладу на старонцы Брацтва ў гонар Віленскіх мучанікаў на сайце Свята-Петра-Паўлаўскага сабора ў г. Мінску:
Дзеянні Святых Апосталаў. - http://sppsobor.by/bractva/vilna/bible/460, 12.07.2011;
 2011  Саборныя Пасланні Святых Апосталаў (htm). - сайт прихода Свято-Петро-Павловского собора г. Минска, sppsobor.by, 2011. - http://sppsobor.by/bractva/vilna/bible, (дата эл. публікацыі: 13.07.2011).
Саборнае Пасланне святога Апостала Іакава, http://sppsobor.by/bractva/vilna/bible/461, (13.07.2011)
1-е Саборнае Пасланне святога Апостала Пятра, http://sppsobor.by/bractva/vilna/bible/462, (13.07.2011)
2-е Саборнае Пасланне святога Апостала Пятра, http://sppsobor.by/bractva/vilna/bible/463, (13.07.2011)
1-е Саборнае Пасланне святога Апостала Іаана Багаслова, http://sppsobor.by/bractva/vilna/bible/464, (13.07.2011)
2-е Саборнае Пасланне святога Апостала Іаана Багаслова, http://sppsobor.by/bractva/vilna/bible/465, (13.07.2011)
3-е Саборнае Пасланне святога Апостала Іаана Багаслова, http://sppsobor.by/bractva/vilna/bible/466, (13.07.2011)
Саборнае Пасланне святога Апостала Іуды, http://sppsobor.by/bractva/vilna/bible/467, (13.07.2011)
 Пакуль не выдадзена. На сайце пазначаная дата перакладу - 2009 г. Выкладзена асобнымі кнігамі ў агульным разьдзеле перакладаў на старонцы Брацтва ў гонар Віленскіх мучанікаў на сайце Свята-Петра-Паўлаўскага сабора ў г. Мінску.
2010-2014  Пасланні святога Апостала Паўла (htm) - старонка Брацтва ў гонар Віленскіх мучанікаў на сайце Свята-Петра-Паўлаўскага сабора ў г. Мінску, sppsobor.by, 2010-2014.
  Да Рымлян пасланне святога Апостала Паўла, - http://sppsobor.by/bractva/vilna/bible/468, (19.07.2011)
  Да Карынфян 1-е Пасланне святога Апостала Паўла,http://sppsobor.by/bractva/vilna/bible/4568, (24.10.2011)
  Да Карынфян 2-е Пасланне Апостала Паўла
,http://sppsobor.by/bractva/vilna/bible/10487, (06.12.2013)
  Да Фесаланікійцаў 1-е Пасланне святога  Апостала Паўла, - http://sppsobor.by/bractva/vilna/bible/10493, (06.12.2013).
  Да Фесаланікійцаў 2-е Пасланне святога Апостала Паўла, - http://sppsobor.by/bractva/vilna/bible/10495, (06.12.2013).
  Да Галатаў Пасланне святога Апостала Паўла, http://sppsobor.by/bractva/vilna/bible/10498, (06.12.2013).
  Да Калосян Пасланне святога Апостала Паўла, http://sppsobor.by/bractva/vilna/bible/10514, (08.12.2013).
  Да Філіпійцаў Пасланне святога Апостала Паўла, http://sppsobor.by/bractva/vilna/bible/10515, (08.12.2013).
  Да Эфесян Пасланне святога Апостала Паўла, http://sppsobor.by/bractva/vilna/bible/10518, (08.12.2013).
  Да Цімафея 1-е Пасланне святога Апостала Паўла, http://sppsobor.by/bractva/vilna/bible/paula/10784, (27.02.2014).
 Пакуль не выдадзена. На сайце пазначаная дата першага перакладу - 2010 г. (Пасланьне да рымлян)
Кс. Ільдэфонс
Бобіч
(пад рэд. кс. Адама Станкевіча)
1922
Niadzielašnija Ewanhielii i nawuki / Ildefons Bobič; pad redakcyjaj Ad. Stankiewiča, - Wilnia, “Krynica”, 1922.
Čaść 1 (Ad 1-aj niadzieli Adwentu da Wialikadnia). - 69 s.
Č. 2: Ad I niadz. pa Wialikadni da X niadz. pa Zialonych Swiatkach - 73, [1] s.
Č. 3: Ad niadz. XI pa Zialonych Światkach da kanca Kaścielnaha hodu - 66 s.
У Пікарды: "Навукі і Эвангельлі для чытаньня падчас імшы ў нядзелі і сьвяты".
Паводле Журні – выдавалася ў 1921-1922, пав. А. Станкевіча – ў 1922 (як і пав. выходных дадзеных саміх кніг).
Паводле Ч. Сіповіча гэты пераклад быў зроблены на аснове перакладу “Лістоў апостальскіх” кс. Кан. Адама Лісоўскага. (гл. Sipovič)
Кс. Вінцэнт
Гадлеўскі
1938
Ewangelle na bialaruskaj mowe. Peraklad i kamentar ks. Hadleuskaga Wincenta. – рукапіс у архіве г. Вільні, 1938. Гл. Трацяк, Біблія, с. 44.
1939
Čatyry Evangelii i Apostalskija Dzei | Рeralažyu i padau wyjasnienni ks. mhr Vincent Hadleuski. – Wilnia, 1939. – 417 s. Пад апрабатай віленскага каталіцкага арцыбіскупа Рамуальда Ялбжыкоўскага.
1998
Чатыры Эванэліі | Пераклаў кс. В. Гадлеўскі. – Гродна: Гродзенская Рымска–Каталіцкая Дыяцэзія, 1998. – 117, [2] с. ISBN 985-6270-21-9
Наклад 500 экз.Паводле некаторых зьвестак Гадлеўскім быў перакладзены ўвесь Новы Запавет і частка Старога Запавету. (гл.: Гардун).
Леанід
Галяк
1949
Кніга прарока Данілы / пер. Л. Галяк. – Машынапіс, Лёндан, 1949, - 31 ст. Машынапісы ў архіве бібліятэкі імя Францішка Скарыны, Лёндан.
[1949-1950]
Кніга Рут / пер. Л. Галяк. – Машынапіс, Лёндан, б.д. [1950], - 7 ст.
Кніга Экклезіяста або Казаньніка / пер. Л. Галяк. – Машынапіс, Лёндан, б.д. [1950], - 14 ст.
Кніга прарока Сафона / пер. Л. Галяк. – Машынапіс, Лёндан, б.д. [1950], - 5 ст.
1950
Кніга Эстэры / пер. Л. Галяк. – Машынапіс, Лёндан, 1950, - 16 ст.
Кніга прарока Міхея / пер. Л. Галяк. – Машынапіс, Лёндан, 1950, - 8 ст.
Кніга Прыказкі Салямона / пер. Л. Галяк. – Машынапіс, Лёндан, 1950, - 47 ст.
2011
Кніга прарока Данілы. Кніга Рут. Кніга Экклезіяста або Казаньніка. Кніга прарока Сафона. Кніга Эстэры. Кніга прарока Міхея. Кніга Прыказкі Салямона / пер. Л. Галяк. (першая публікацыя) – сайт “Часасловец”, 17.08.2011, http://chasaslovec.info/index.php?do=cat&category=galak.
а. Леў
 Гарошка
1946
Псалом 50 // Божым шляхам : малітаўнік для беларусаў. – Рым: [б.в.], 1946. – 176 с. – сс. 13-19.
1967
ПРАКІМЭНЫ 8-і гласаў, АПОСТАЛЫ І ЭВАНГЕЛЬЛІ ў беларускім перакладзе для літургічнага ўжытку ў нядзелі і сьвяты. – Лёндан, 1967. – 150 с. (рататарнае выданьне) Вядома больш за 10 экз. : некалькі ў Бібліятэцы імя Ф.Скарыны ў Лёндане.
Кс. Язэп Германовіч
[1968-1972]
Псалтыр, - рукапіс і машынапіс, Лёндан, архіў, б.д. [каля 1970]. – 166 с. (1 сшытак); 118 с. (2 сшытак); 126 с. (3 сшытак); 86 с. (машынапісны чыставы варыянт часткі рукапісу). Рукапіс (у трох вялікіх сшытках) і машынапіс (Пс. 1-76 ) перакладу захоўваюцца ў архіве Бібліятэкі імя Ф. Скарыны, Лёндан. Скрыня “Германовіч”.
Датаваньне – паводле згадкі самога а. Я.Германовіча, што ў справе перакладу Бібліі ён ужо “пераклаў Псальмы” (БШ, 5-6 (133-134) / 1972, с. 4.
 Лукаш
Дзекуць-Малей,

Антон Луцкевіч

Таксама:
сп-ня Розэнбэрг (Псальмы),

Серафіма Дзекуць-Малей
(з дому Кішкаў) (НЗ).
 1926
ПАВОДЛЕ ЛУКІ СЬВ. ЭВАНГЕЛЬЛЕ. – Лодзь: Компас, 1926. – 86 с. Самае першае выданьне (гл. Пікарда).
Паводле: Каталог НББ (Мінск).
[1926]
ПАВОДЛЕ ІОАНА СЬВ. ЭВАНГЕЛЬЛЕ. – Лодзь: Компас, б.д. [1926] – 62 с. Першая палова 1926 г. (гл. Пікарда, Сідарэвіч)
1927
ПАВОДЛЕ МАЦЬВЕЯ СЬВ. ЭВАНГЕЛЬЛЕ. – Лодзь: Компас, 1927. – 80 с. Паводле Г. Пікарды: 1926 г.
 1928
ПАВОДЛЕ МАРКА СЬВ. ЭВАНГЕЛЬЛЕ. – Лодзь: Компас, 1928. – 51 с.  Магчыма рэальна выйшла з друку ў пач. 1929 г. (гл. Сідарэвіч)
 [1929-1930]
Паводле Марка Сьв. Эвангельле. – б.м. [Лодзь: Компас], б.д. [1929-1930]. – 31 с.  Указаньне на задняй вокладцы: Гэльсынкі. Паводле Г.Пікарды - друк заставаўся ў выд. "Компас", Лодзь (Таксама гл. Сідарэвіч). Пачынаючы з гэтага выданьня ужываецца новы шрыфт.
Пасьля Эвангельля паводле Марка адразу ідзе пачатак Эвангельля паводле Іоана (1:1 - 3:21): без загалоўку, але з пазнакаю на калантытулах (ст. 28-31)
1931
НОВЫ ЗАПАВЕТ Госпада нашага Ісуса Хрыста. ПСАЛЬМЫ. – Гельсінкфорс: Брытанскае і Замежнае Біблейскае Таварыства. 1931. – 353 с. + 93 с. Наклад, паводле Г. Пікарды - 25.000 асобнікаў.
1933
Евангеліе напрыстольнае. З благаслаўленьня Высокапреасвяшчэннага Аляксандра. – Роўна, 1933. – 564 с. // Па выданьню Новы Запавет Госпада нашага і Псальмы, Гэльсінкфорс, 1931. Апісаньне: надрукавана ц-слав. шрыфтам бел. мовай.
Асаблівасьці:
Замест ў ужываецца оу, замест ы – и.
Наклад: 30 асобнікаў (Евангелле) і 50 асобнікаў (Апостал). (інф. атрымана ад прат. С. Горбіка, паводле інфармацыіі Ровенскага абласнога краязн. архіву. Таксама: гл. Горбік, Województwo.
Апостал служэбны. З благаслаўленьня Высокапреасвяшчэннага Аляксандра. – Роўна, 1933. - 364 с. // Па выданьню Новы Запавет Госпада нашага і Псальмы, Гэльсінкфорс, 1931.
1938
Евангельле (богаслужбовае). З багаслаўленьня Блажэньнейшага Дзянісія, Мітрапаліта Варшаўскага. – Варшава, 1938. Выданьне бел. правасл. асяродка ў Варшаве. Адзінкавыя асобнікі.
(Інф. атрымана ад прат. С. Горбіка, паводле ліста мітр. Дзіянісія з архіву УАПЦ ў г. Тэрнопаль).
Апостал (богаслужбовы). З багаслаўленьня Блажэньнейшага Дзянісія, Мітрапаліта Варшаўскага. – Варшава, 1938.
1948
НОВЫ ЗАПАВЕТ Госпада нашага Ісуса Хрыста. ПСАЛЬМЫ. – Лондон: Брытанскае і Замежнае Біблійнае Таварыства, 1948. – 353 + 93 с. Усе 4 выданьні стэрэатыпныя (акрамя зьменаў стылю тытульнай старонкі у 3-4 выд., выгляду вокладкі і дадзеных пра друк).
1948: Наклад 3 тыс.; 1985 - 5 тыс. (гл. Сідарэвіч)
Пераклад Псальмаў - спн. Розэнбэрг. (гл. Пікарда, Сідарэвіч).
Пав. Сідарэвіча: А. Луцкевіч асабіста пераклаў: Дзеі Апосталаў (магчыма з лацінскае мовы) і Апакаліпсіс, для іншых тэкстаў быў рэдактарам.
 1985
НОВЫ ЗАПАВЕТ і ПСАЛЬМЫ – Таронта, Канада: Глабальнае місіянэрскае радыёслужэньне, 1985. – 353 + 93 с.
 1991
НОВЫ ЗАПАВЕТ і ПСАЛЬМЫ. – [Без пазнакі месца выдання]: Біблейскія грамадства, 1991. – 353 + 93 с.
Яўген
Карпук
[2000]
Гісторыя Ісуса Хрыста па Дабравесцю ад Лукі : Прысвячаецца 2000-годдзю Раства Хрыстова (аўдыёкасэта, спэктакль) / рэж.-пастаноўшчык Ул. Панькоў, перакладчык Яўген Карпук, Запіс зроблены міжнароднай арганізацыяй “Jesus film project”. – без выходных дадзеных. З удзелам Віктара Манаева, Уладзіміра Рагаўцова ды артыстаў тэатраў г. Мінска.
Анатоль
Клышка
1989-1992
Новы Запавет Госпада нашага Ісуса Хрыста || Спадчына. 1989 – 1992 гг.
Паводле Мацвея святое Дабравесце // Спадчына 2-89, сс. 46-51; 1-90, сс. 46-57; 2-90, сс. 40-58; 3-90, сс. 45-61.
Паводле Марка святое Дабравесце
// Спадчына 4-90, сс. 76-87; 1-91, сс. 92-104.
Паводле Лукі святое Дабравесце
// Спадчына 2-91, сс. 73-85; 3-91, сс. 82-94; 4-91, сс. 101-110; 5-91, сс. 94-108.
Паводле Іаана святое Дабравесце
// Спадчына 1-92, сс. 99-111; 2-92, сс. 101-110; 3-92, сс. 96-110.
Вацлаў Ластоўскі
1926
Цар Саламон. Песьні-песьняў/ пер. В. Ластоўскага // Крывіч : месячнік літэратуры, культуры і грамадзкага жыцьця, 1926, № 1 (11). – сс. 1-6. Пераклад з царкоўна-славянскага тэксту, параўнаны з расійскім, украінскім, польскім і сэрбскім перакладамі (Паводле ўступнага слова)
Кс. Адам Лісоўскі
[1907-1922]
Апокаліпсіс, Апостальскія Дзеі, Лісты сьв. Паўла да Рымлян, Галатаў, Карынтаў. Паводле: J.S. Паводле Сіповіча ягоныя тэксты выкарыстаў кс. А. Станкевіч у сваіх выданьнях.
Паводле Я.Германовіча – тэкст перакладу страчаны (БШ, 5-6 (133-134) / 1972, с.4.
Мітр.
Мікалай Мацукевіч
1988
Напрастольнае святое Евангелле / Уклад.архіепіскап Мікалай, першы герарх БАПЦ. - Таронта (Антарыё), 1988. - ХХIV, 316, 148 с.: ілл., факсім. Часам сустракаецца без часткі з другой нумарацыяй (Царкоўны календар сьвятаў і сьвятых, с. 1-43, Беларускі імёньнік, с. 44-147)..
1992-1995
Парэміі : збор 285 парэмій, якія чытаюцца на багаслужбах / упарадкаваў мітрапаліт Мікалай. – Таронта: Беларус. Праваслаўн. Царква, 1993. – 246 с.
(2-е выд.) – Таронта: Беларус. Праваслаўн. Царква, 1994. – 246 с.
(3-е выд.) – Мн.: Тэхналогія, 1995. – 246 с. (Бібліятэка беларускай дыяспары)
Выбраныя тэксты Ст. Запавету для літургічнага ўжытку.
Гл.: Garbiński.

Паводле Гарбінскага (Запісы 27) першае выданьне было ў 1992 г. і налічвала 331 с. (с.100).
1998
Багаслужбовы Апостал. Кніга першая. - Таронта (Антарыё, Канада): БАПЦ, 1998. - 645 с. Наклад невядомы. Знойдзены асобнік: выдрукаваны на прынтэры і пераплецены.
Міхась
Міцкевіч
б.д.

[1960-я]
Евангелле ад Мацьвея. Евангелле ад Лукі. Евангелле ад Марка. Евангелле ад Яна. | Пераклад М. Міцкевіча. – рукапіс, архіў Бібл. Камісіі пры Беларускім Экзархаце Маск. Патр. Малодшы брат Якуба Коласа.
1998
Мацьвея й Марка Сьвятое Евангельле | Пераклад: Міхася М. Міцкевіча | Рэдагаваньне, склад і друк – Міколы Прускага. – Grand Rapids, Michigan, USA, 1998. – 121 c.

 • Партал “Царква”, http://churchby.info/rus/255, http://churchby.info/rus/254, (22.09.2008).
а. Аляксандар Надсан
[1989-2004]
Выбраныя тэксты Старога і Новага Запаветаў (Парэміі, Псалмы, Апосталы, Евангельлі, Пракімены, 9 песьняў Сьвятога Пісаньня) // Літургічныя тэксты, Лёндан, Божым шляхам, 1970-2004. Пераклады знаходзяцца ў тэкстах розных службаў, надрукаваных у перыяд з 1989 па 2004 г. у Лёндане.
1997
Кніга прарока Ёны // Службы Вялікага Тыдня. – Лёндан, Божым шляхам, 1997. – 159 с., - сс. 143-145.
- эл. публікацыя, сайт “Часасловец”. - chasaslovec.info/index.php?newsid=719 (27.02.2011)
2006
Эвангельлі нядзельныя і сьвяточныя : Апракос // Уклаў д-н Сяргей Стасевіч, Пераклады згарманізавала й выправіла Ірына Дубянецкая. - Вільня: Наша будучыня, 2006. – 252 с., іл. “У кнізе ўжытыя пераклады Эвангельскіх тэкстаў з грэцкай мовы айца А. Надсана (Літургічныя тэксты, Лёндан, 1970-1990-я гг.), а таксама Лукаша Дзекуця-Малея і Антона Луцкевіча (Вільня, 1920-я гг.) у літургічнай адаптацыі айца Льва Гарошкі (Лёндан 1960-я гг). Выпраўлена ў адпаведнасьці з грэцкім тэкстам Эвангельляў” (Nestle Aland 27th Ed.)
Наклад: 1 асобнік.
2011
9 песьняў Сьвятога Пісаньня.

 • эл. публікацыя, сайт “Часасловец”. - chasaslovec.info/index.php?newsid=720 (27.02.2011)
2011
Псалтыр Давідавая
- першая публікацыя, сайт “Часасловец”, (27.02.2011) - chasaslovec.info/index.php?newsid=717 (частка 1), chasaslovec.info/index.php?newsid=718 (частка 2)
Пераклад зроблены ў 1990-2000-я гады. Рэдакцыя Караліны Мацкевіч.
Псалмы паасобку часткова друкаваліся ў розных літургічных выданьнях у Лёндане ў 1989-2010 гг.
Працоўная група пад кіраўніцтвам кс. Уладыслава Завальнюка
1997
 Евангельле / Адказны рэд. кс. Уладыслаў Завальнюк. Студыйная праца перакладу паводле "Biblia Tysiąclecia". Студыйны тэкст для ўнутраных патрэб парафіі касьцёла сьв. Сымона і Алены. – Мінск, 1997. Клясычным правапісам. Першае выданьне. Пераклад з польскай мовы.
2007
 Евангельле / Адказны рэд. кс. Уладыслаў Завальнюк. Студыйная праца перакладу паводле "Biblia Tysiąclecia". Студыйны тэкст для ўнутраных патрэб парафіі касьцёла сьв. Сымона і Алены. Выданне другое. – Мінск, 2007. – 285 с.
Ягор Прыстаўка
2013
 Пасланне св. Якуба / Раздатачны матэрыял да дакладу аўтара "Саборныя пасланні: досвед перакладу на беларускую мову" // ІІІ Міжнародны Кангрэс даследчыкаў Беларусі. Секцыя 12, Панэль 12В.2. – Коўна (Літва), 11-13.10.2013. ІІІ Міжнародны Кангрэс даследчыкаў Беларусі. Секцыя 12. Сучасная беларуская культура і мастацтва ў нацыянальным і рэгіянальным кантэксце. Панэль 12В.2 Досвед беларускага акадэмічнага біблійнага перакладу. Тэкстуальныя, экзэгетычныя, культуралагічныя і рэлігіязнаўчыя падыходы.

 "Пераклад выкананы паводле выдання: The Greek New Testament. Fourth revised Edition. Stuttgart, 1994" (паводле зноскі 1 у тэксьце).
Ян
Пятроўскі
1959
 КНІГІ СТАРОГА ЗАПАВЕТУ. Кніжыца І. Кніга Руты, Кніга прарока Ёэля, Кніга прарока Ёны. || Беларускай моваю: Translated by Rev. Dr. John Piotrowski, Compared and Revised According to the original text by Prof. Dr. U. Ryzy-Ryski – N.Y., 1959. – 17 с.
1984
 Гэнэзіс. – Гэйнсвіл, Фларыда. 1984 (выд. на рызографе) Паводле: Гардун, с. 137, Трацяк, Біблія, с. 46.
1989
 Кніга Экклезіяста, або Прапаведніка. – Гэйнсвіл, Фларыда. 1989 (выд. на рызографе)
1991
 Паводля сьв. Яна Эвангеле Госпада нашага Ісуса Хрыста | На беларускую мову з грэцкага тэксту пераклаў Ян Пятроўскі. – Менск–Лёндан–Нью Ёрк: Беларускі Харытатыўна-Адукацыйны Фонд, 1991. – 48 с. Наклад 200 000 экз.
Выданьне паводле замовы Саюза ЕХБ.
Эрнст Сабіла, Сяргей
Малахаў
2010
 Сьвятое Эвангельле паводле Яана, - Менск: Беларуская Эвангельская Царква, 2010. – 67 с. Новы пераклад з грэцкай мовы, паводле Textus Receptus.
Секцыя па перакладзе літург. тэкстаў і афіцыйных дакументаў Касцёла пры ККББ
[2002-2010]
 Лекцыянарый. - Мн.:[б.в.], [б.г.].
Т. 1. – Перыяд Адвэнту - Перыяд Нараджэння Пана. – 80+70 с.
Т. 2. – Вялікі Пост – Велікодны перыяд. – 124+80+130 с.
Т. 3. – Звычайны перыяд : 1-9 тыдні. – 136+105 с.
Т. 4. – Звычайны перыяд : 10-21 тыдні. – 132+112+106 с.
Т. 5. – Звычайны перыяд : 22-34 тыдні. – 102+124+118 с.
Т. 6. – Імшальныя чытанні пра святых. – 100+158+142 с.
Выбраныя тэксты Сьв. Пісьма для літургічнага ўжытку.
Першая спроба перакладу Лекцыянарыя адбылася ў 1997 г.. Асноўная праца распачалася ў 2002 г. Пераклад быў здзейснены паводле прадпісанняў Касцёла з арыгінальных моў, г.зн. грэцкай (паводле Nestle-Alandа) і габрэйскай (паводле Stuttgartensia), з улікам лацінскага тэксту Новай Вульгаты. Пераклад быў параўнаны з іншымі сучаснымі перакладамі пры дапамозе кампутарнай праграмы BibleWorks і стылістычна апрацаваны. Пачаткова «Лекцыянарый» быў выдадзены ў форме 16 сшыткаў (якія выходзілі па ходу працы), а пазней у форме 6 кніг у цвёрдай вокладцы. (гл. Крэміс).
 Лекцыянарый. (эл. публікацыя) – сайт “Catholic.by”. http://catholic.by/2/liturgy/lectionary.html (апошняе наведваньне: 29.08.2011).
2011
 Евангелле паводле Мацвея. Евангелле паводле Марка. Евангелле паводле Лукі. Евангелле паводле Яна (pdf). – сайт “Catholic.by” / Разьдзел “Святое Пісанне : Новы Запавет” http://catholic.by/2/libr/bible.html), (навед. 28.02.2011). “Кнігі Новага Запавету перакладзены паводле: «Novum Testamentum Graece et Latine». Nestle-Aland. Stuttgart 2002; «Nova Vulgata Bibliorum Sacrorum». Editio typica altera. Пераклад кніг Новага Запавету параўнаны з іншымі сучаснымі перакладамі і стылістычна апрацаваны.
Пры падрыхтоўцы перакладу выкарыстоўваўся тэкст «Лекцыянарыя», які быў раней (2002-2005гг.) перакладзены Секцыяй з арыгінальных моваў і апрацаваны паводле «Ordo lectionum Missae» (Editio typica altera).” (Паводле інфармацыі на сайце).
2011
 Пасланне св. Якуба. Першае Пасланне св. Пятра. Другое Пасланне св. Пятра. Першае Пасланне св. Яна. Другое Пасланне св. Яна. Трэцяе Пасланне св. Яна. Пасланне св. Юды (pdf). – сайт “Catholic.by” / Раздзел “Святое Пісанне : Новы Запавет” http://catholic.by/2/libr/bible.html), (навед. 19.08.2011).
2012
 Апакаліпсіс св. Яна  (pdf). – сайт “Catholic.by” / Раздзел “Святое Пісанне : Новы Запавет” http://catholic.by/2/libr/bible.html), (навед. 15.02.2012).
2013
 Дзеі Апосталаў. Пасланне да Рымлянаў. Першае Пасланне да Карынцянаў. Другое пасланне да Карынцянаў. Пасланне да Галатаў. Пасланне да Эфесцаў. Пасланне да Філіпянаў. Пасланне да Каласянаў (pdf). – сайт “Catholic.by” / Раздзел “Святое Пісанне : Новы Запавет” http://catholic.by/2/libr/bible.html), (навед. 10.12.2013).
Васіль
Сёмуха
1990
 Біблія: Стары Запавет: Час маўчаць і час прамаўляць (Экл. 3.7): Кніга Эклезіяста, альбо Прапаведніка. – Найвышэйшая песня Саламонава (Перакл. В. Сёмухі) || Далягляды, 1990. – Мн.: Мастацкая літаратура, 1990. – С. 187 – 214.
1994
Найвышэйшая песня Саламонава : [Біблейская кніга] / [пераклад на беларускую мову В. Сёмухі; мастак А. Кашкурэвіч]. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1994. – 78 с., іл. Наклад 8000 экз.
1995
Новы Запавет. Псалтыр. / Пер. з царкоўнаславян. В. С. Сёмухі. - Мн. : ВЦ "Бацькаўшчына", 1995. - 488 с. Наклад 5700 экз.
2002
Біблія. Кнігі Сьвятога Пісаньня Старога і Новага Запавету. – Duncanville, USA: World Wide Printing, 2002. – 1534 c. Надрукавана накладам 10 000 экз. у друкарні “Прынткарп”, Мінск.
Выданьне дабраславёнае мітрапалітам Мікалаем (БАПЦ) для царкоўнага ўжытку.
2006
Напрыстольнае Сьвятое Евангельле. – Львоў, Парахвія сьв. Кірылы Тураўскага БАПЦ, 2006. – XV, 262 с. Выданьні прат. С. Горбіка (Львоў). Выбраныя тэксты з перакладаў В. Сёмухі ўжываліся таксама і ў іншых літургічных выданьнях у Львове пачынаючы з 2006 г. Тут падаем толькі асноўныя пазіцыі.
Некаторыя тэксты Старога Запавету ў гэтых выданьнях, што былі адсутныя ў перакладах В. Сёмухі, даперакладзеныя асабіста пратаярэем Сяржуком Горбікам.
Апостал Богаслужбовы. – Львоў, Парахвія сьв. Кірылы Тураўскага БАПЦ, 2006. – 174 с.
Малітоўны Псалтыр. – Львоў, Парахвія сьв. Кірылы Тураўскага БАПЦ, 2006. – 184 с.
2008
Поўны беларускі праваслаўны парэмійнік. – Львоў, Парахвія сьв. Кірылы Тураўскага БАПЦ, 2008. – 261 с.
2008
 Найвышэйшая песня Саламонава : [Біблейская кніга] / [пераклад на беларускую мову В. Сёмухі; мастак А. Кашкурэвіч]. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2008. - 84, [1] с. Наклад 1000 экз.
Кс. Адам Станкевіч
1938
Božaje słova : lekcyi, Evanelii i pramovy na niadzieli i sviaty / Ad. Stankievič. - Lvoŭ ; Vilnia : Biełaruskaje Katolickaje Vydaviectva, 1938. – 372 с. Выбраныя тэксты Пісаньня для літургічнага ўжытку.
Спачатку друкаваліся (у першай рэдакцыі) у часопісе “Хрысьціянская думка” (Конан, с. 75).
2008
Божае Слова : Лекцыі, Эванэліі і прамовы на нядзелі і сьвяты // Адам Станкевіч. З Богам да Беларусі : Збор твораў. – Вільня : Інстытут беларусістыкі, 2008. – сс. 575-719.
Божае Слова : Лекцыі, Эванэліі і прамовы на нядзелі і сьвяты // Станкевіч А. Выбранае / Адам Станкевіч; Уклад., прадм. і камент. Ул. Конана. - Мн.: Кнігазбор, 2008. - 360 [8] с.: іл. - ("Беларускі кнігазбор": Серыя ІІ. Гісторыка-літаратурныя помнікі). - сс. 297-318 Выбраныя ўрыўкі.
Янка
Станкевіч
1970
НОВЫ ЗАКОН Спадара а Спаса нашага Ісуса Хрыста | З мовы грэцкае на вялікалітоўскую (беларускую) нанава перакладзены. – Нью– Ёрк: Вялікалітоўскае (Беларускае) Навуковае Таварыства Пранціша Скарыны, 1970. – 260 с.
1973
Сьвятая Бібля: Кнігі сьвятога пісьма Старога й Новага закону | З мовы габрэйскае а грэцкае. – Нью Ёрк, 1973. – 840 + 260 с. (Пераклад Я. Станкевіча і М.Гітліна). (у супрацоўніцтве з Майсеем Гітліным)
Кс. Пётра Татарыновіч
1954
Sviataja Evanelija i Apostalskija dziei / pieraklaŭ i padaŭ vyjasnienni Piotr Tatarynovič. - Rym : Vydaviectva Bielaruskaj Relihijna-Adradzenskaj Časopisi "Znič", 1954. - 636 c. Пераклад на аснове перакладу Гадлеўскага.
Спачатку пераклад нерэгулярна друкаваўся дадаткамі да часопіса Źnič: Źnič Il focolare: bielaruski relihijna-adradženski časopis. - Roma : P. Tatarynovič, 1950―1975.
- Евангеллі - з 1950 па 1954.
- Лісты – з 1955 па 1974.
1974
Listy śviatyh apostalaŭ | pieraklaŭ i padaŭ vyjasnienni Piotr Tatarynovič. - Rym : Vydaviectva Bielaruskaj Relihijna-Adradzenskaj Časopisi "Znič", 1954. – iv, 403 c.
2008
Лісты Апостала Паўла да Тыматэя / пераклаў монс. Пётр Татарыновіч. - Полацак [Полацк] : Грэка-каталіцкая парафія Сьвятапакутніка Язафата ў г. Полацку, 2008. - 55 с. Наклад 300 экз. ISBN 978-985-6448-26-6
Перадрук кірыліцай.
Вітаўт
Тумаш
[1945-1954],

2011
 Книга прарока Ёны / пер. В. Тумаш.

 • Машынапіс, архіў бібліятэкі Ф. Скарыны, Лёндан, б.д. [прыбл. 1945-1954], - 3 ст.
 • сайт “Часасловец”, 18.08.2011, http://chasaslovec.info/index.php?newsid=866, (Першая публікацыя)
Магчыма існуюць ці існавалі іншыя пераклады В. Тумаша, зробленыя ў нямецкім лягеры Ватэнштэт, як напрыклад кнігі Быцьця, ад якога ў лёнданскім архіве засталася выключна першая старонка.
Кс. Уладыслаў Чарняўскі
[1970-1980]
Псальмы і выбраныя тэксты Сьв. Пісьма (Лекцыі) // Літургічныя тэксты Рыма-каталіцкага Касьцёла. – машынапісы розных тэкстаў, архіў бібліятэкі імя Ф. Скарыны, Лондан. Некалькі дзесяткаў розных машынапісаў.
[1970-1980]
Сьвятое Пісаньне Старога і Новага Запавету. – машынапіс асобных кнігаў, архіў А. Бокуна. Пераклад з Вульгаты разам з другакананічнымі кнігамі.
Першы прагляд і пацьвярджэньне перакладаў рабіў кс. К. Кулак (гл. кс. У. Чарняўскі).
1994
Пяцікніжжа Майсея / Пераклад кс. Ўладзіслава Чарняўскага : Раздатачны матэрыял да дакладу І. Акінчыца "Праблемы распрацоўкі рэлігіязнаўчай тэрміналогіі" // Першая нацыянальная канфэрэнцыя "Праблемы Беларускай Навуковай Тэрміналогіі" (Менск, 4-6 траўня 1994). – Мн.: ТБМ, 1994. - 200 с. Раздрукавана на кампутары ў фармаце A4.
На звароце тытульнай старонкі: "У якасці ілюстрацыі да дакладу загадчыка кафедры культуралогіі Берасцейскага дзяржаўнага педагагічнага інстытута імя А. Пушкіна, доктара філасоўскіх навук Івана Акінчыца".
Першая старонка тэксту цалкам супадае з тэкстам выданьня Пяцікніжжа 2002 г.
1997
Біблія. Кніга Роду / пер. Айца Ул. Чарняўскага МІС. – Менск, Унія, 1997. - 78 с.
1999
Новы Запавет / пер. Ул. Чарняўскага; гал. рэд. В. Нікіцін, адк. рэд. А. Бокун. - Менск, [б.в.], 1999. - 464 с. Першая рэдакцыя А. Бокуна.
2002
Біблія. Пяцікніжжа / пер. з лац. У. Чарняўскага; пад рэд. Станіслава Акіньчыца. – Менск, Юніпак, 2002. - 249 с. Наклад 300 экз. ISBN 985-6418-43-7
Рэдакцыя А. Бокуна (С. Акіньчыца).
2003
Новы Запавет / [Літ. апрац. тэкста А.Бокуна; Пер. на беларус. Ул.Чарняўскага; Навук. рэд. пер. Ж.Некрашэвіч-Кароткая]. - Мн. : Біблейскае таварыства, 2003. - 301, [1] с. Наклад 3000 экз. ISBN 985-6183-03-0
Другая рэдакцыя А. Бокуна.
2010
Новы Запавет : аудыёзапіс на беларускай мове / [Тэкст чытае Павел Харланчук. Адказны за аўдыёзапіс Антоні Бокун.]. - Мн. : Міжканфесійнае хрысьціянскае рэлігійнае брацтва “Біблейскае таварыства ў рэспубліцы Беларусь”, 2010.  Без дакладных выходных дадзеных. Пераклад нязначна адрозьніваецца ад выданьня Новага Запавету 2003 г.
2012
Біблія. Кнігі Святога пісання Старога й Новага Запаветаў. / [На падставе рукапісаў Ул. Чарняўскага; Навук. рад. пер. Ж. Некрашэвіч-Кароткая; праф. Оксфардскага універсітэта Джон Элволд]. – Мн.: Біблейскае Таварыства ў РБ, 2012. – 1120 с. Першае поўнае выданьне перакладу Вульгаты.
Сяргей Шупа
2013
 Кніга прарока Ёны / Раздатачны матэрыял да дакладу аўтара "Кніга прарока Ёны. Выпрацоўка алгарытмаў працы над перакладам" // ІІІ Міжнародны Кангрэс даследчыкаў Беларусі. Секцыя 12, Панэль 12В.2. – Коўна (Літва), 11-13.10.2013. ІІІ Міжнародны Кангрэс даследчыкаў Беларусі. Секцыя 12. Сучасная беларуская культура і мастацтва ў нацыянальным і рэгіянальным кантэксце. Панэль 12В.2 Досвед беларускага акадэмічнага біблійнага перакладу. Тэкстуальныя, экзэгетычныя, культуралагічныя і рэлігіязнаўчыя падыходы.

Пераклады паасобных псалмоў і малых урыўкаў
[ананім]
1990
Псалом 50 (каяльны). // Праваслаўны малітаўнік / Выдадзена з добраслауленьня Архіяпіскапа Беластоцка – Гданьскага САВЫ. – Беласток, 1990. – 106 [4] c. - сс. 21-22.
[ананім]
1926
Урыўкі з Псалмоў // Служэбнік. [Пінск-Роўна], 1926 г. Праваслаўнае выданьне. Малы наклад. Друк – у Роўна. З блаславеньня Пінскага ўладыкі Аляксандра (Іназемцава).
Аб гэтай кнізе ўзгадваў д-р Вітаўт Кіпель. Поўнага экзэмпляру ня знойдзена, аўтар перакладаў пакуль невядомы, хаця ёсьць гіпотэза, што гэта мог быць прат. Іван Карчынскі. (гл. Горбік)
а. прот. Сергій Гардун
1996
Псалом 50 // Малітвы перад споведзьдзю / Праваслаўе, №4. 1996. – сс. 90-91.
1998
Псалмы 102, 145, 33, Блажэнны // Бажэственная літургія свяціцеля Іаана Златавуснага. // Беларускі Праваслаўны Календар. 1999. Звод імёнаў святых. Бажэственная Літургія. / Уклад: прот. Сергій Гардун, Т. А. Матрунчык. – Мн.: Свята-Петра-Паўлаўскі сабор г. Мінска, Беларускае праваслаўнае Брацтва Трох Віленскіх Мучанікаў, 1998. - сс. 99-122.
1999
Псалмы 16, 24, 50, 53, 54, 90 // Часаслоў (гадзіны 3-я і 6-я, малітвы падзякі). – Мн.: Свята-Петра-Паўлаўскі сабор, Беларускае праваслаўнае Брацтва Трох Віленскіх Мучанікаў, 1999.
2000
Псалмы 103, 122, 140, 141, 129, 33 // Вялікая вячэрня. // Беларускі Праваслаўны Календар. 2001. / Уклад: прот. Сергій Гардун, Т. А. Матрунчык, А. А. Яскевіч. – Мн.: Свята-Петра-Паўлаўскі сабор, 2000. - сс. 103-126.
2001
Псалом 50 // Малітвы ранішнія // Беларускі Праваслаўны Календар. 2002. / Уклад: прот. Сергій Гардун, Т. А. Матрунчык, У. М. Кісялёў. – Мн.: Свята-Петра-Паўлаўскі сабор, 2001. - сс. 108-121.

 • Малітвы ранішнія // Партал “Царква”, http://churchby.info/rus/64/ (07.09.2006).
2004
Псалмы 22, 23, 115, 50 // Паследаваньне да святога прычашчэння Бажэственнай тайны цела і крыві Хрыстовых. // Беларускі Праваслаўны Календар. 2004. / Уклад: Л. Я. Кулажанка, Т. А. Матрунчык. – Мн.: Свята-Петра-Паўлаўскі сабор, 2004. - сс. 110-132.
2010
Псалмы 102, 145, 33, Блажэнны // Бажэственная літургія свяціцеля Іаана Залатавуста. / пераклад протаіерэя Сергія Гардуна. – Мн.: Свята-Петра-Паўлаўскі сабор, 2010. – 28 с.
Прот. Сяргей Горбік
1993
Выбраныя парэміі з другакананічных кніг // Поўны беларускі праваслаўны парэмійнік. – Львоў, Парахвія сьв. Кірылы Тураўскага БАПЦ, 2008. – 261 с.

 • Біблійныя пераклады прат. Сяргея Горбіка. (эл. публікацыя) - блог С. Салавейкі “Салавейкава хатка”, http://salavejka.blogspot.com/2012/02/blog-post_10.html  (разьмешчана 10.02.2012).
Парэміі з другакананічных кніг, што былі адсутныя ў перакладах В. Сёмухі, былі даперакладзеныя асабіста прат. С. Горбікам для літургічных выданьняў у Львове. 10 парэміяў з кніг: Прымудрасьці (Мудрасьці) Саламона, прарока Варуха, Ісуса Сіраха, Юдзіфі і 1-й кнігі Макавейскай.
Усе гэтыя парэміі ўвайшлі ў адмысловую электронную публікацыю “Біблійныя пераклады прат. Сяргея Горбіка”.
2012
Дзьве песьні Сьв. Пісаньня. Малітва Азарыі (Дан. 3, 26 – 45), Песьня трох юнакоў (Дан. 3, 52 – 88). (эл. публікацыя). - http://baocinfo.blogspot.com/2012/06/blog-post_13.html (13.06.2012) Пераклад з ц.-сл. мовы, зьверана з Псалтырамі Кіеўскай Традыцыі.
Надрукавана пад тытулам: "ДЗЬВЕ ПЕСЬНІ СЬВЯТОГА ПІСАНЬНЯ, ПРЫСУТНЫЯ Ў ПСАЛТЫРЫ, АЛЕ АДСУТНЫЯ Ў ПЕРАКЛАДЗЕ сп. ВАСІЛЯ СЁМУХІ "
Мітр. Андрэй Крыт
1978
Псальм 117 // Малебен на дзяржаўныя сьвяты і вячэрня ў нядзелю Праваслаўя. / пер. мітр. Андрэй; выдаў протапрасьвіцер а. Аляксандар. – Клыўлэнд-Мэльбурн: Епархіяльная Ўправа Б.А.П.Царквы на Амэрыку і Аўстралію, 1978. – 36 с. (рататарны друк). – сс. 5-7. Паводле паведамленьняў сьведкаў існуе вялікая верагоднасьць, што аснову перакладаў мітр. Андрэя Крыта рабіў Мікалай Мацукевіч.
1979
Псальмы 33, 103, 116, 119-133, 140, 141. // СЬВЯТАЯ ЛІТУРГІЯ РАНЕЙ АСЬВЯЧАНЫХ ДАРОЎ Сьв. Айца нашага Рыгора Дваяслова. - Клыўлэнд, 1979. – 44 с. Выданьне Епархіяльнае Ўправы Беларускае Аўтакефальнае Праваслаўнае Царквы на чужыне.
Псалмы 122, 129 перакладзеныя двойчы з розных крыніцаў.
Мітр.
Мікалай
Мацукевіч
1966
 Псалом 50 // Праваслаўны малітоўнік, - Гайленд Парк, Н. Дж., 1966. - 122, [3] с. З дабраславеньня архіяпіскапа Васіля.
Над тэкстам працавала група людзей, сярод якіх архіяп. Васіль, архім. Мікалай, прат. Сьцяпар Вайтэнка (паводле падзякі, выказанай ў кнізе)
1980
 Псалом 50; Пракімены і ўрыўкі з іншых тэкстаў Пісаньня // Службоўнік. Парадак сьвятых і боскіх літургіяў Яна Золатавуснага й Васіля Вялікага. – Таронта: БАПЦ (з удз. выд. “Пагоня”, 1980. – 168 с.  Тэкст Пс. 50 мае нязначныя зьмены ў пар. з выданьнем 1966 г.
1990
 Псалом 50 // Праваслаўны малітоўнік | Другое выданьне папраўленае і дапоўненае, - Таронта, Канада: Кансысторыя БАПЦ, 1990. – 164 с. – сс. 12-13. З дабраславеньня архіяпіскапа Мікалая, Першага Ярарха БАПЦ.
Тэкст псалма супадае з выд. 1966 г.
1994
 Псалом 33, 50, 92, 103, 116, 119-133, 140, 141 і ўрыўкі з іншых тэкстаў Пісаньня // Службоўнік. Другое выданьне. / Сьвятые літургіі Сьвятых айцоў нашых Яна Залатавуснага Васіля Вялікага й Рыгора Дваяслова – Таронта, Антарыё, Канада: БАПЦ, 1994. – 380 с.  Дабраслаўленьне мітр. Мікалая, Першага Ярарха БАПЦ.
Першае выданьне – 1980.
Тэкст Пс. 50 мае нязначныя зьмены ў пар. з выданьнямі 1966, 1990 гг., менавіта гэтая версія тэксту друкуецца далей у выданьнях мітр. Мікалая
1995
 Псалом 50/51 // Службоўнік : Service Book. Першае выданьне. – Таронта, Антарыё, Канада: БАПЦ, 1995. – 295 с. – сс. 54, 56. Службоўнік у двух мовах: ангельская і беларуская.
1998
 Псалом 31; Рым. 6:3-11; Мц. 28:16-20 // Абрад Хросту.Таронта: БАПЦ, 1998. – 52 с. Перакладчык вельмі рэдка пазначаў аўтарства сваіх перакладаў.
 Псалом 22, 25, 50, 83, 92, 131, 132, 144; Ян. 10:22-28; Жыд. 3:1-4 // Абрад асьвячэньня сьвятыні архірэем.Таронта: БАПЦ, 1998. – 60 с.
 Псалом 28, 69, 90, 100; Лк. 19:1-10; Аф. 5:8-21 // Абрад высьвячэньня хаты.Таронта: БАПЦ, 1998. – 42 с.
 Псалом 2, 5, 21, 33, 34, 50, 53, 68, 69, 85, 90, 103, 108, 129, 134, 136, 140, 141; пракімены, парэміі, біблейскія песьні са Сьвятога Пісьма //  Багаслужбовы Апостал. Кніга першая. - Таронта (Антарыё, Канада): БАПЦ, 1998. - 645 с.
1999
 Псалом 50, 90 // Ліція, скарочаная паніхіда й Паніхіда. – [Таронта], 1999. – 48 с.
 Псалом 50, 22, 23, 115 // Абрад споведзі й прычасьця. – [Таронта], 1999. – 68 с.
А. Мельнікаў
1993
Псалмы 50, 90. // Інфармацыя пра дзейнасць Беларускай Біблейскай Камісіі і беларускамоўныя тэксты: Псалмы 50 ; 90 (пераклад А. Мельнікава), фрагмент Евангелля ад Марка (пераклад прот. С. Гардуна) // Минские Епархиальные Ведомости, 1993, №1-6. – с. 36-40.
Вацлаў Пануцэвіч
[1960-1980]
Псалмы 52, 54, 90. // Шостая гадзіна, брашура-машынапіс для царкоўнага ўжытку, Чыкага, б.д. [1960-1980]. – 8 с. – сс. 2-5. паводле: Шостая гадзіна, брашура-машынапіс для царкоўнага ўжытку, Чыкага, прыбл. 1955-1970.
Магчыма гэтае выданьне адпавядае ў бібліяграфіі Гарбінскага п. 54 (с. 99), 1989 г.
Psalm 1; Psalm 103 (104) (Выбраныя вершы). // Viacernia, б.д. [1960-1980]. – 7 с. – сс. 2-4. 7 рукапісных старонак з перакладам вячэрні. Эл. копія знаходзіцца ў архіве ўкладальніка.
1958
Псалом 50 // Служба Божая або сьв. Літургія сьвятога Яна Хрызастома, а таксама некаторыя дадатковыя малітвы на розныя нагоды й урачыстасьці ды штодзённыя пацеры. / апрацаваў В. П. - Чыкаго, 1958 – 150 с. – сс. 132-134. паводле: Служба Божая або сьв. Літургія сьвятога Яна Хрызастома,
Чыкаго, 1958 г.
Секцыя па перакладзе літург. тэкстаў і афіцыйных дакументаў Касцёла пры ККББ
[1992-1996]
Псалмы і малыя ўрыўкі з Бібліі //

 • Рымска-каталіцкі рытуал : ч. І. – Мн. Касьцёл сьв. Сымона і сьв. Алены, 1995. – 75 с.
 • Ютрань і нешпары за памерлых. – Мн. Касьцёл сьв. Сымона і сьв. Алены, 1996. – 34 с. (Псс. 146 (145), 121 (120), 130 (129)).
 • Абрады пахавання. – Мн. Касьцёл сьв. Сымона і сьв. Алены, 1996. – 131 с. – (Пс. 130 (сс. 5-6), Пс. 51 (сс. 10-12), Пс. 116а (114) (сс. 27-28), Пс. 116б (115) (сс. 29-30), Пс. 138 (сс. 65-66), Пс. 90 (89) (сс. 101-102), Пс. 146 (145) (сс. 106-107), Пс. 121 (120) (с. 116).
Пераклад: Літургічная камісія Мінска-Магілёўская Архідыяцэзія.
У тэкстах літургічныя чытаньні і рэспансорыі. Поўныя псалмы пададзеныя пасьля назвы кнігі.
У Пс. 90 (89) адсутнічае адзін радок.
Пераклад зьдзейсьнены ў часы, калі ў камісіі старшыняваў кс. У. Завальнюк (з 1992 па 1995 гг.). (Паводле: Крэміс.)
2004
Псалом 24 (23), 47 (46) і малыя ўрыўкі з Бібліі //
Рымскі Імшал для дыяцэзій на Беларусі. / пер. на беларускую мову з Missale Romanum. Editia typica tertia. – Мн.: Про Хрысто, 2004. – 1711 с. - сс. 274- 276 (Псалмы).
Усе гэтыя кнігі ў большай ці меншай ступені змяшчаюць тэксты Святога Пісання.
На пачатку Секцыя мела назву “Камісіі па перакладзе літургічных тэкстаў і рэлігійнай літаратуры”. Назва мянялася некалькі разоў. (Паводле: Крэміс.)
2004
Псалом 110, 114 і малыя ўрыўкі з Бібліі // Ойча наш : Малітоўнік / Пад агульн. рэд. кс. М. Сапеля. – 2-е выд., выпр. і дап. - Мн.: Про Хрысто, 2004. – 608 с. – сс. 472-475 (Псалмы)
[2004-2008]
Псалмы і малыя ўрыўкі з Бібліі // Рытуалы:

 • «Парадак хросту».
 • «Парадак пасвячэння біскупа, прэзбітэраў і дыяканаў» (2004, 2006).
 • «Парадак канфірмацыі». (2005, 2006).
 • «Парадак цэлебрацыі сужэнства» (2006, 2007).
 • «Парадак намашчэння хворых і пастырскай апекі над імі» (2007, 2008).
 • «Парадак пахавання» (2007, 2008).
першая дата – адабрэньне ККББ, другая – зацьвярджэньне Ап. Сталіцай.
[2006-2007]
Псалмы і ўрыўкі з Бібліі //
1. Літургія гадзінаў. І том. «Перыяд Адвэнту. Перыяд Нараджэння Пана» (2006).
2. Літургія гадзінаў. ІІ том. «Перыяд Вялікага посту. Святы Пасхальны Трыдуум. Велікодны перыяд». (2007).
Ан-лайн публікацыі, як і папяровай, пакуль няма.
2007
Псалмы 51(50), 146 (145), 121 (120), 130 (129) і ўрыўкі з Бібліі // Вечны адпачынак дай ім, Пане : малітоўнік / складальнік кс. А. Папроцкі CSMA. – Мн.: Про Хрысто. 2007. – 464 с. Тэксты ў Разьдзелах: Малітвы пры паміраючых (сс. 76-86) і Афіцый за памерлых (179-208).
2010
Псалом 130 (129), 51 (50), 118 (117) і ўрыўкі з Бібліі // Літургічная агенда. – Мн.: Про Хрысто, 2010. – 496 с. – сс. 269-273, 277-279 (Псалмы) Сакрамэнты, сакрамэнталіі і набажэнствы.
Кс. Уладыслаў Чарняўскі
[1975-1980]
Псальмы і ўрыўкі з Бібліі // Імшал. – [б.м.][б.в.][б.д.]. – 613 с. – рататарнае выданьне. Без тытульнага ліста. Арыгінал друкаваны на машынцы. Сшыта ў выглядзе кніжкі. Нумары старонак дапісаныя асобна.
Захоўваецца ў бібліятэцы Г-Кат. парафіі сьв. Язэпа ў Менску.

Паэтычны пераказ паасобных кнігаў
Рыгор Барадулін 
2001 
Песня над песнямі Саламонава // У:
 • Барадулін Рыгор. Ксты, - Мн.: Рым.-катал. парафія св. Сымона і Алены, 2005. – 472 с., [8] л. ил. - сс. 129-145.
 • Барадулін Р. Ксты / 2-е дапоўн. выд. – Мн.: Рым.-катал. парафія сьв. Сымона і Алены, 2006, - 528 с. , [8] л. ил. - сс. 141-158.
 • Барадулін Р.І. Руны Перуновы: выбр. тв. / Рыгор Барадулін; уклад. А. Камоцкі, Ул. Сіўчыкаў; прадм. Ул. Някляева; маст. А. Кашкурэвіч. – Мн.: Радыёла-Плюс, 2006. – 496 с.: іл. – 24 с. укл., сс. 12-31.
 • Барадулін Р. Выбраныя творы / Рыгор Барадулін; Уклад., прадм., камент., М. Скоблы. – Мн.: Кнігазбор, 2008. - сс. 509-522.
 Год перакладу пазначаны ў зборніку.
Пераклад недакладны, паэтызаваны.
Рыгор Крушына
(Рыгор Казак)
 [1944-1952]
Песьня песьням Саламона // Рыгор Крушына, Выбраныя творы, Мінск, Беларускі кнігазбор, 2005, сс. 317-330  Пераклад зроблены ў лягеры для перасяленцаў ў Нямеччыне (прыблізна ў час з 1944 па 1952 г.).
Пераклад недакладны, паэтызаваны.
Ларыса Рабцэвіч-Бранавіцкая
2001
Узрасціць плод праўды : Прачытаем саборнае пасланне апостала Якава вершавана па-беларуску // Праваслаўе, 2001, № 10. – Мн.: Свята-Петра-Паўлаўскі Сабор, Беларускае Праваслаўнае Брацтва святых Віленскіх Мучанікаў, 2001. – сс. 128-133.

Паэтычныя пераказы паасобных псалмоў і тэкстаў
Я. Баяр
[1973]
Псальма 136 / Вольны пераклад Я. Баяра // “Беларус” №192
 • Перадрук у артыкуле: Станкевіч Я. “Яшчэ да слова “Спадар”.
  Першая публікацыя: “Веда”, 1973, Том 5, №2.
  Другая публікацыя: Станкевіч Я. Збор твораў у двух тамах. Т. 2. – Мн.: “Энцыклапедыкс”, 2002. – 586 с. (Псальма на с. 513)
Эл. публікацыя: http://salavejka.blogspot.com/2012/06/136.html (26.06.2012)
Анатоль Бярозка

(Мітрафан Рэпкаў-Смаршчок)

2008
Псалом 137 // Запісы Беларускага Інстытуту Навукі й Мастацтва №32. – New York-Miensk, 2008. – c. 297. Верш напісаны ў верасьні 1939 г. для часопісу “Калосьсе”, але не быў надрукаваны. (Запісы, 31)
Кс. Язэп Германовіч
1964
Pakutnyja psalmy / perakłaŭ vieršam Jazep Hermanović. Roma: Biełaruskaje Relihijnaje Vyd-va "Źnič", 1964. – 23 p. Вершаваны пераклад. Друк лацінкаю. Распаўсюджваўся як дадатак да часопіса. Źnič №76.
Накл.: 2 000 экз. (Źnič, №76, s.8 )
2001
Псальм 6, 31, 37, 50, 129 // Насустрач Духу. Анталогія беларускай хрысьціянскай паэзіі / Уклад. і прадм. І.А. Чароты. – Мн.: Ураджай, 2001. – 238 с., іл. – сс.44-59. Вершаваны пераклад. З выданьня “Пакутных псальмоў” 1964 г. Наклад: 2000 экз.
2008
 Пакутныя псалмы / пераклаў а. Язэп Германовіч, M.I.C. : Грэка-каталіцкая парафія Святапакутніка Язафата ў г. Полацку, 2008. - Полацк - 42, [1] c. Наклад 300 экз.
Перадрук з выданьня 1964 г. (кірыліца).
1970
Прыповесьці паводле Эвангелля Матея-Марка-Лукі-Яна / Пер. Я. Гэрмановіч; Прадм. Т. Падзява. - Мюнхен : Друк "Logos", 1970. - 22, [1] с. Вершаваны пераказ. Паводле: НББ.
Прыповесьці паводле Эвангелля Матея-Марка-Лукі-Яна / Пер. Я. Гэрмановіч // Божым шляхам. 1970, Ліпень-Жнівень, № 4 [121], сс. 1-22.
Анёлы ў Бэтлееме (гл. Эвангелле паводле Лукі – Раздзел 2, 8-20) / пераказ а. Я. Г. // Божым шляхам. 1970, № 6 [123], сс. 2-3.
1971
Дабравешчаньне // Божым шляхам. 1971, № 1 [124], с. 1.
Вялікдзень : Хрыстос Уваскрос! // Божым шляхам. 1971, № 2 [125], сс. 1-2.
Рай – першыя людзі / пераказ а. Я. Г. // Божым шляхам. 1971, № 4 [127], сс. 18-19.
Люцыпар і Бэльзэбуб // Божым шляхам. 1971, № 4 [127], сс. 20-21.
Рай – першыя людзі : Ева і Люцыпар. Адам і Ева. Божы прысуд. // Божым шляхам. 1971, № 5 [128], сс. 20-22.
1972
Рай – першыя людзі : Далоў з Раю. Першыя дні – страх і гора. Сабакі і зьмей. // Божым шляхам. 1972, № 1 [129], сс. 17-20. Пасьля тэксту подпіс: “Лёндан. 31-1-1971. 6-1-1972”.
Каін і Абэль : Першыя сыны. Каін. Абэль. Ахвяра. Старшы брат – забойца!. Старшы брат – пракляты. Патомкі. // Божым шляхам. 1972, № 2 [130], сс. 16-19. Пасьля тэксту подпіс: “Лёндан. 15-ІІ-1971. 21-І-1972”.
Сім, Хам і Яфэт // Божым шляхам. 1972, № 3 [131], сс. 22-24. Пасьля тэксту подпіс: “Лёндан. 7-ІV-1972”.
Вавілонская вежа. Зьмяшаньне языкоў. Вавілон у эміграцыі. // Божым шляхам. 1972, № 4 [132], сс. 19-22. Пасьля тэксту подпіс: “Лёндан. 18-VІ-1972”.
Садома і Гамора. // Божым шляхам. 1972, № 5-6 [133-134], сс. 22-24. Пасьля тэксту подпіс: “Лёндан. 7-VІІ-1972”.
1973
Каляды. // Божым шляхам. 1973, № 4 [138], сс. 1-2.
Барыс Данілюк
1981
Псальм 1. Псальм 54 (55) : (Пераказ) // Сьцераж веры : Абежнік брацтва й сястрыцтва Сьвятога Кірылы Тураўскага БАПЦ. – 1981, № 2 (сьнежань), сс. 6-7. [аўтарства не пазначана] У часопісе ўказана, што гэта праца праваслаўнага брацтва і сястрыцтва. Вершаваны пераказ.
Рэдактар Часопіса – Барыс Данілюк.
Аўтарства - ягонае ж.
1997
Псальм 54 : (Пераказ Б.Д.) // Царкоўны Пасланец, 1997, Лета, год 19/25, № 2/43/53, с. 7 Б[арыс] Д[анілюк]
1998
Псальм 102 : (Пераказ) // Царкоўны Пасланец, 1998, Каляды, год 20/26, № 2/46/56, с. 3 [аўтарства не пазначана] Рэдактар Часопіса – Барыс Данілюк. Вершаваны пераказ.
1998
Псальм 89 : (Пераказ) // Царкоўны Пасланец, 1998, Каляды, год 20/26, № 2/46/56, с. 13 [аўтарства не пазначана]
[2000]
Псальм 1, 3, 5, 16, 22, 24, 33, 43, 50, 53, 54, 73, 83, 84, 85, 89, 90, 100, 102, 136, 141, 145 // Барыс Данілюк. Душыныя пасьпевы. Рыфмаваныя пераказы выбраных псальмаў і пабожных вершаў. – Бруклін, Н.Ё.: Выдавецтва БАПЦ "Царкоўны пасланец". 2000 - 48 с. - сс. 3-36. "Кніжыца выдадзеная з дазволу й ухвалы Яго Міласьці Мітрапаліта Ізяслава, Першагерарха Б.А.П.Ц. коштам пераказьніка"
2001
Псальм 73 (74) / Пераказ Барыса Данілюка // Насустрач Духу. Анталогія беларускай хрысьціянскай паэзіі / Уклад. і прадм. І.А. Чароты. – Мн.: Ураджай, 2001. – 238 с., іл. – сс. 56-58.
[2011]
Псальм 1, 3, 5, 16, 22, 24, 33, 37, 43, 50, 53, 54, 65, 73, 83, 84, 85, 87, 89, 90, 100, 102, 103, 136, 140, 141, 142, 145 // Барыс Данілюк. Душыныя пасьпевы. Рыфмаваныя пераказы выбраных псальмаў і пабожных вершаў. – сайт “Беларуская Аўтакефальная Праваслаўная Царква”, 02.02.2012, http://www.belapc.org/litaratura/dusynya-paspevy.
Янук Д.

(Іван Дарашкевіч)
1913
Псальм CXXXVI // Наша Ніва, 1913, №16-17. - c. 3. Псалом 136 (137 паводле гэбрэйскай нумарацыі)
Янка
Золак
(Антон Даніловіч)
1950
Песьні ўзыходжаньня (Вольны пераклад) :

 • Псальмы 119, 120, 122, 123, 124, 126. // Божым шляхам. 1950, № 4-5 [31-32], сс. 11-12
 • Псальмы 121, 125, 127, 128. 129. // Божым шляхам. 1950, № 10-11 [37-38], сс. 11-12
 • Псальмы 130, 131, 132, 133. // Божым шляхам. 1950, № 12 [39], с. 13
Паэтычны пераклад.
1993
Песьні ўзыходжаньня (Вольны пераклад) : Псальмы 11-133. // Хрысьціянская думка : Выданьне Беларускай каталіцкай грамады, № 1 / 212 /1993. – сс.21-29
Прот. Іаан Міцько
2000
Прытча пра Мытара і Фарысея (верш). // Праваслаўе, 2000, № 9. – Мн.: Свята-Петра-Паўлаўскі Сабор, Беларускае Праваслаўнае Брацтва святых Віленскіх Мучанікаў, 2000. – сс. 124-125.
І. Няволя
1973
Табіяш – бацька і Табіяш – сын. // Божым шляхам. 1973, № 3 [137], сс. 17-22. У друку паказалася толькі першая частка пераказу. Пасьля тэксту дададзена: “Д.Б.” – “Далей будзе”. Магчыма працяг ёсьць у архівах Бібліятэкі Ф. Скарыны. Вершаваны пераказ.
Сымонка Салавейка (Алесь Аўдзяюк)
2012
Псалом 22 (23) (эл. публікацыя) – блог “Салавейкава хатка”. http://salavejka.blogspot.com/2012/04/22-23.html (17.04.2012).
Казімір Сваяк

(кс. Кастусь Стэповіч)
1992,

2001
Песьня на Псальм 62. Песьня на Псальм 130. / Перасьпеў Казіміра Сваяка //

 • Насустрач Духу. Анталогія беларускай хрысьціянскай паэзіі / Уклад. і прадм. І.А. Чароты. – Мн.: Ураджай, 2001. – 238 с., іл. – сс. 55-56, 59-60.
 • Хрысьціянская думка : Выданьне Беларускай каталіцкай грамады, № 1 / 211 / 1992. – сс. 73-74
 • Сонца святое – Хрыстос: Зб. беларускай духоўнай паэзіі. – Мн.: Біблейнае таварыства, 2001. – 191 с. – сс. 37-39.
Вершаваны перасьпеў.
Лявон Случанін (Шпакоўскі)
1993
Ісус Хрыстос : урывак з паэмы. // Хрысьціянская думка : Выданьне Беларускай каталіцкай грамады, № 3 / 214 / 1993. – сс. 25-38 Пасьля тэксту подпіс “1984 г.”


ІНШЫЯ ПЕРАКАЗЫ
 
[ананім]
1948
Новы Запавет. Падручнік па Закону Божаму для беларускіх пачатковых і сярэдніх школ. – Ватэнштэт, Беларускі дапамаговы камітэт, 1948. - 32 с. Праваслаўнае выданьне. NY Library. Typescript
Паводле Журні – налічвае 52 с., паводле Гарбінскага (Запісы 27) – 22 с.
Аляксандр Асіповіч-Асіпчык
1949
Новы Запавет Ісуса Хрыста : падручнік для школьнай моладзі / апрацаваў А. Асіповіч-Асіпчык. – Фленсбург, Жыровіцкае Праваслаўнае Брацтва, 1949. – 64 с. NY Library. Typescript.
Паводле Гарбінскі (Запісы 27): выдадзена ў Заўльгаў. (с. 88)
Таксама паводле: Журня Ф.
Кс. Францішак Будзька
1914
Karotkaja historyja swiataja / J. Szuster / Z polskaha pieratlumaczyu X. - Piciarburh, 1914. - 79 s. з дазволу біскупа Сьцяпана Данішэвіча (1836-1913). Дазвол ад 24.01.1907, С.-Пб. “невялікі пераклад скарочанай Бібліі для бедных” (гл. Пікарда Г.). Паводле Пікарды напісаньне “Шустэрс”
Гл. Журня Ф.; каталог НББ. Аўтарства перакладу: Станкевіч; Анофранка; Garbiński
1917
Karotkaja historyja swiataja / J. Szuster / Z polskaha pieratlumaczyu X. (wyd. II). – Wilnia, 1917.
В. Г.
1960
Гісторыя Новага Закону / напісаў В. Г. - Чыкаго : Беларуская выдавецкая сябрына, 1960. - 20 с. (рататарнае выд.) At head of title: Belaruskaja shkola ŭ Chykaho.
NY Library. Typescript.
Кс. Вінцэнт
Гадлеўскі
1930
Historyja świataja abo Biblijnaja Staroha Zakonu / W. Hadleŭski. - Wilnia : Wydańnie "Biełaruskaha Katalickaha Wydawiectwa", 1930. - VIII, 151, [2] с. НББ, Журня Ф.
1932
Historyja świataja abo Biblijnaja Nowaha Zakonu / W. Hadleŭski. - Wilnia : Wydańnie "Biełaruskaha Katalickaha Wydawiectwa", 1932. - V, 186, [2] с. НББ, Журня Ф.
Екацярына
Дзьмітрэнка
(гал. перакладчык)
1992-1993
Дзіцячая Біблія : Біблейскія апавяданні з малюнкамі / пераклад з рускай мовы – Стакгольм: Інстытут перакладу Бібліі, 1992. – 542 с. [Пераклад Екацярыны Дзьмітрэнка].

 • Другое выданне. – Стакгольм: Інстытут перакладу Бібліі, 1992. – 542 с.
 • Трэцяе выданне. – Стакгольм: Інстытут перакладу Бібліі, 1993. – 542 с.

Леанід Качанка
1999
Святое Пісанне. Новы Запавет [Для чытання з дзецьмі]. Пераказ Леаніда Качанкі || Раніца. 1999, № 14 – 36).
2000
Святое Пісанне. Стары Запавет [Для чытання з дзецьмі]. Пераказ Леаніда Качанкі || Раніца. 2000, № 2—11).
2005
 Святое Пісанне для дзяцей : [біблейскія апавяданні: для сярэдняга і старэйшага школьнага ўзросту / з каментарыямі і тлумачэннямі Л.М.Качанкі; мастак А.Лапіцкая]. - Мінск : Народная асвета, 2005. - 173, [1] с. Наклад 2000 экз.
2009
 Святое Пісанне для дзяцей : [біблейскія апавяданні: для дзяцей сярэдняга і старэйшага школьнага ўзросту / з каментарыямі і тлумачэннямі Л.М.Качанкі; мастак А.Лапіцкая; рэцэнзент канд. багаслоўя прот. Г. Латушка]. - Гайнаўка : Bratczyk, 2009. - 174 с.
Максім Клімковіч,
Міраслаў Шайбак
1990
Біблія: Стары Запавет: Быцьцё | Для дзяцей выклалі Максім Клімковіч і Міраслаў Шайбак. – Мінск: Энцыклапедыя часопіса "Бярозка", 1990. - 66 с. (22 с. - 22 с. - 22 с.) (Без суцэльнай нумарацыі старонак, дадатак да часопіса "Бярозка" №1-3/1990) Міраслаў Шайбак = Міраслаў Адамчык. Ілюстрацыі для выданьняў 1990-га г. ў Бярозцы рабіў Адам Глобус. Гэтае выданьне было зробленае ў выглядзе маленькай кніжачкі, якую выймалі з часопіса.
Біблія: Стары Запавет: Саборнік (Эклезіяст) | Для дзяцей выклалі Максім Клімковіч і Міраслаў Шайбак. – Мінск: Энцыклапедыя часопіса "Бярозка", 1990. - 22 с. (дадатак да часопіса "Бярозка" №7/1990)
1995
Біблія : Быццё. Эклезіяст: [Для малод. шк. узросту / Пераказалі : М.Клімковіч, М.Шайбак; Пад рэд. С.Гардуна; Маст. А.А.Лапіцкая. - Мн. : Юнацтва, 1995. - 94 с. Наклад 10 000 экз.
2004
Біблія. Стары Запавет. Быцьцё // Адамчык М. Зборнік: Аповесці. Апавяданні. Хоку. П'есы // М.В. Адамчык, уклад. і рэд. Ул. В. Адамчык. - М.: АСТ. 2004. - 736 с. - сс. 675-717. Надрукавана з уступным словам прот. С. Гардуна.
У тэксьце ўказана: "Пры ўдзеле Максіма Клімковіча".
Біблія. Кніга эклезіяста, або прапаведніка // Адамчык М. Зборнік: Аповесці. Апавяданні. Хоку. П'есы // М.В. Адамчык, уклад. і рэд. Ул. В. Адамчык. - М.: АСТ. 2004. - 736 с. - сс. 718-734.
Афанасі еп.
(Апанас Мартас)
(рэд.)
1947
Стары Запавет. Падручнік Закону Божага для беларускай сям’і і школы / пад рэд. Епіскапа Афанасія. – Ватэнштэт, Беларускі дапамаговы камітэт, 1947. – 64 с. (Беларуская рэлігійная бібліятэчка, кн. 1)(рататарнае выд.) NY Library.
Паводле Гарбінскі (Запісы 27): Першая кніга ў серыі “Беларуская рэлігійная бібліятэчка” (с. 88)
а. Аляксандар Надсан
1992
Бог гаворыць да сваіх дзетак | Біблейскія апавяданьні. – Estella (Navarra), Espana, 1992. – 96 c. Выданьне зробленае на замову міжнароднай каталіцкай дабрадзейнай арганізацыі “Царква ў патрэбе”. Перакладчык – а. Аляксандар Надсан, паводле ягонага ўласнага сьведчаньня.
Сяргей Паўловіч
1926
Свяшчэнная гісторыя Старога завету з 10 малюнкамі ў тэксце і геаграфічнай картай Палестыны : Уклад. для беларус. пачатк. шк. і малод. кл. гімназій вучыцелем Закону Божага ў Вілен. Беларус. гімназіі, канд. багаслоўя Сяргеем Паўловічам. - Вільня : Друк. Н.Левін і сын, 1926. - 159, [10] c. Паводле: НББ, Журня Ф.
1936
Свяшчэнная гісторыя Новага Завету : падручнік для беларускіх школаў і самаадукацыі : з 24 малюнкамі ў тэксьце / улажыў Сяргей Паўловіч, кандыдат багаслоўя. – Варшава: Сінадальная друкарня, 1936. – 152 с., іл. “Прагледжана Віленскай камісіяй для разгляду беларускіх падручнікаў закону Божага”. З багаслаўленьня Яго Блажэнства Блажэньнейшага ДЗІАНІСІЯ, Мітрапаліта Варшаўскага і ўсяе Польшчы.
1964
Свяшчэнная гісторыя Новага Завету : падручнік для беларускіх школаў і самаадукацыі : з 24 малюнкамі ў тэксьце / улажыў Сяргей Паўловіч, кандыдат багаслоўя. – Кліўленд: Місійна-Асьветны Аддзел БАПЦарквы, коштам протаіерэя а. А. Крыта, 1964. – 152 с., іл. Рэпрынт выданьня 1936-га.
Даніэль Ропс
1999
Святая гісторыя для маіх дзяцей. Евангелле для маіх дзяцей / пер. з пол. Г. Вішнеўская. – Гродна: Гродзен. Рым.-Катал. Дыяцэзія, 1999. – 336 с. Скарочаны пераказ Бібліі. Пераклад з франц.
З дазволу Гродз. Дыяц. Курыі № 154/97 23.12.1997 г. ISBN 985-6270-39-1
А. М.
(Архімандрыт Мадэст Яцкевіч)
1960
Закон Божы. Новы Запавет. - Мэльбурн, БАПЦ, 1960. – 39 с. (рататарнае выд.) Паводле: Журня. Ф., Garbiński
Паводле Гарбінскага (Запісы 27) – Стары запавет налічвае 57 с.
Закон Божы. Стары Запавет. – Мэльбурн, БАПЦ, 1960. – 37 с. (рататарнае выд.)


НА БІБЛІЙНЫ ЛАД
(паэтычныя творы, натхнёныя асобнымі псалмамі ці перыкопамі)
 
Рыгор Барадулін
1992-1993
  Трыкірый : Адгалоссе. Следам Эклезіяста. Следам Прыпавесцяў Саламонавых. Следам апостала Паўла. // У:
 • Барадулін Р. Збор твораў: У 5-ці т. Т. 3. Паэмы, вершы. – Мн.: Мастацкая літаратура, 1999. - 444 с. - сс. 230-268.
 • Барадулін Рыгор. Ксты, - Мн.: Рым.-катал. парафія св. Сымона і Алены, 2005. – 472 с., [8] л. ил. - сс. 29-67.
 • Барадулін Р. Ксты / 2-е дапоўн. выд. – Мн.: Рым.-катал. парафія сьв. Сымона і Алены, 2006, - 528 с. , [8] л. ил. - сс. 29-68.
 • Барадулін Р. Выбраныя творы / Рыгор Барадулін; Уклад., прадм., камент., М. Скоблы. – Мн.: Кнігазбор, 2008. - сс. 119-130.
 Нізка вершаў на матывы кнігі Эклезіяста (28 вершаў), кнігі Прыпавесцяў Саламонавых (23 верша), і пасланняў апостала Паўла (23 верша). У выданьні 2008 г. фігуруюць пад асобнымі назвамі цыклаў, без агульнай назвы “Трыкірый”, як у папярэдніх выданнях.
1997-1998
 Псальмы Давідавы // У:
 • Барадулін Р. Збор твораў: У 5-ці т. Т. 3. Паэмы, вершы. – Мн.: Мастацкая літаратура, 1999. - 444 с. - сс. 278-310.
 • Барадулін Рыгор. Ксты, - Мн.: Рым.-катал. парафія св. Сымона і Алены, 2005. – 472 с., [8] л. ил. - сс. 81-112.
 • Барадулін Р. Ксты / 2-е дапоўн. выд. – Мн.: Рым.-катал. парафія сьв. Сымона і Алены, 2006, - 528 с. , [8] л. ил. - сс. 83-122.
 • Барадулін Р.І. Руны Перуновы: выбр. тв. / Рыгор Барадулін; уклад. А. Камоцкі, Ул. Сіўчыкаў; прадм. Ул. Някляева; маст. А. Кашкурэвіч. – Мн.: Радыёла-Плюс, 2006. – 496 с.: іл. – 24 с. укл., сс. 32-81. [пад агульнай назвай “Псалмы”]
 • Барадулін Р. Выбраныя творы / Рыгор Барадулін; Уклад., прадм., камент., М. Скоблы. – Мн.: Кнігазбор, 2008. - сс. 81-112. [12 выбраных псальмаў цыкла]
 Цыкл з 40-а вершаў па матывах паасобных радкоў розных псалмоў. Дата напісаньня пазначана ў канцы тэкста ў першых выданнях.
2001
Дванаццаць біблейскіх баладаў : Ной ; Сорак год ; Кайнасьць ; Спакуса ; Паломніца ; Тайная вячэра ; Просьба ; Перамога ; Наканаваньне ; Зрачэнец ; Выратаваньне ; Язэп // У:

 • Барадулін Р. Ксты, - Мн.: Рым.-катал. парафія св. Сымона і Алены, 2005. – 472 с., [8] л. ил. - сс. 113-128.
 • Барадулін Р. Ксты / 2-е дапоўн. выд. – Мн.: Рым.-катал. парафія сьв. Сымона і Алены, 2006, - 528 с. , [8] л. ил. - сс. 123-140.
Пасьля тэксту подпіс “2001”
Балады // Сонца святое – Хрыстос: Зб. беларускай духоўнай паэзіі. – Мн.: Біблейнае таварыства, 2001. – 191 с. – сс. 97-102. Выключна 6 балад, без назваў. Пададзеныя ў іншым парадку: Кайнасьць, Ной, Сорак год, Паломніца, Зрачэнец, Перамога.
Ясакар
(Самуіл Плаўнік / Змітрок Бядуля)
1915
 На біблійны лад : Ісая Х. Ісая LXIII // Наша ніва, 1915, №11. – с. 2.
 На біблійны лад : Ісая ХХХІІІ // Наша ніва, 1915, №21. – сс. 2-3.
1924
 На біблійны лад : Псальма XXIX. Псальма CXVI. Псальма LXXXIX. Псальма LXII. Псальма CXIX. Псальма LX. Псальма XCI. Псальма CIV. // Вольная Беларусь, 19.., №24. – сс. 170-171  8 вершаў-псальмаў па матывах псалмоў 29, 116, 89, 62, 119, 60, 91, 104 (паводле гэбрэйскай нумарацыі).
1920
 Бог кліча // Беларускае жыцьцё, 1920, №5.  Гісторыя паклікання прарока Самуіла. Паводле: Карскі, т.3, ч. 2.

Некаторыя выбраныя пазіцыі бібліяграфіі:

 • Алексеев А. А. Песнь песней в славяно-русской письменности. – СПб.: РАН ИРЛ (Пушкинский дом), 2002. – сс. 137-154, 163-164.
 • Анофранка Натальля, Гардзіенка Алег : Агляд моўнай палітыкі рыма-каталіцкага касцёла ў Беларусі ў ХХ ст. - TERRA HISTORICA №1, 2002 г. / http://kamunikat.fontel.net/www/czasopisy/terra/01/01_anofranka.htm.
 • Батвіннік М.Б. Зізаній (Тустаноўскі) Стафан. // Беларуская энцыклапедыя: У 18 т. Т. 7: Застаўка – Кантата / рэдкал.: Г.П.Пашкоў і інш. – Мн.: БелЭН, 1988. – с. 65.
 • Беларускамоўныя рэлігійныя выданьні ХІХ-ХХ ст. // Праваслаўе, 1998, № 7. – Мн.: Свята-Петра-Паўлаўскі Сабор, Беларускае Праваслаўнае Брацтва святых Віленскіх Мучанікаў, 1998. – сс. 126-133.
 • Бібліяграфія беларускіх рэлігійных выданняў / сайт прихода Свято-Петро-Павловского собора г. Минска, http://sppsobor.by/bibliyagrafiya-belaruskix-religijnyx-vydannyau/ (ап. наведв. 10.09.2011).
 • Garbiński J., Turonek J. Białoruski ruch chrześcijański XX wieku. Słownik biograficzno-bibliographiczny. – Warszawa, 2003.
 • Гарбінскі Ю. Беларускі рэлігійны друк на эміграцыі // Запісы Беларускага Інстытуту Навукі й Мастацтва №27. – New York-Miensk, 2004. – c. 65-109.
 • Гардун Сергій, прот. – Беларускія пераклады Свяшчэннага Пісання. // Праваслаўе, 2004. №12-13. – Мн.: Свята-Петра-Паўлаўскі сабор, Брацтва ў гонар Віленскіх Мучанікаў г. Мінска, 2004. – сс. 134-139 // Першы друк у: Зборнік “Праваслаўе ў славянскіх культурных традыцыях”. – Зборнік артыкулаў наукова-практычнага семінара «Спадчына св. Братоў Кірылы і Мяфодзія і слав. Мовы» Мн.: Беларускае Праваслаўнае Брацтва трох віленскіх мучанікаў, 1996.
 • Голенченко Г. Я. Тяпинский // Франциск Скорина и его время: Энцикл. справочник / Белорус. Сов. Энциклопедия; редкол. И. П. Шамякин (гл. ред.) и др. – Мн.: БелСЭ, 1990. – с. 538.
 • Горбік С. прат. ГІСТОРЫЯ І ПРАБЛЕМАТЫКА ПЕРАКЛАДАЎ ПРАВАСЛАЎНАГА БОГАСЛУЖЭНЬНЯ НА СУЧАСНУЮ БЕЛАРУСКУЮ МОВУ. – сайт “Беларуская аўтакефалія, http://baocinfo.blogspot.com/2010/10/blog-post_20.html, (20.10.2010).
 • Евсеев ИВ - Книга пророка Даниила в древне-славянском переводе - Введ и тексты (1905)
 • Журавский А. И. Язык изданий Ф. Скорины // Франциск Скорина и его время: Энцикл. справочник / Белорус. Сов. Энциклопедия; редкол. И. П. Шамякин (гл. ред.) и др. – Мн.: БелСЭ, 1990. – с. 578-580.
 • Журня Ф., а. Беларускія рэлігійныя выданьні XIX-XX ст. ст. // Божым Шляхам. Лёндан, 1972, № 4 (132), с. 4-9.
 • Иванов Вяч. Вс. Славянские диалекты в соотношении с другими языками Великого княжества Литовского.
 • Кароткі У. Сматрыцкі Мялецій // Вялікае княства Літоўскае: Энцыклапедыя. У 3 т. / рэд. Г. П. Пашкоў і інш. Т. 2: Кадэцкі корпус — Яцкевіч. — Мінск: Беларуская Энцыклапедыя, 2005. С. 602-603.
 • Карский Е. Ѳ. Бѣлорусы. Томъ. 3. Очерки словесности бѣлорусскаго племени. 2. Старая западно-русская письменность. – Петроградъ, 1921. – сс. 17-40, і інш.
 • Конан Ул. – Ксёндз Адам Станкевіч і каталіцкае адраджэнне ў Беларусі. – Мн.: Про Хрысто, 2003. – 128 с.
 • Крэміс Ян, кс. Др. - Гісторыя перакладу тэкстаў Святога Пісання на беларускую мову, здзейсненых Секцыяй па перакладзе літургічных тэкстаў і афіцыйных дакументаў Касцёла пры ККББ // Даклад на Сімпозіуме, прысвечаным Божаму слову ў год св. апостала Паўла: «Слова Божае жывое і дзейснае» (Гбр 4, 12). – Сайт “catholic.by” ( http://catholic.by/p2/index.php?option=com_content&task=view&id=5717&Itemid=49&rrr ) (ап. наведв. 29.08.2011).
 • Паруков А. А. Язык «Псалтыри» Ф. Скорины // Франциск Скорина и его время: Энцикл. справочник / Белорус. Сов. Энциклопедия; редкол. И. П. Шамякин (гл. ред.) и др. – Мн.: БелСЭ, 1990. – с. 581-582.
 • Пікарда Гай. Нябеснае полымя : Досьлед пачаткаў беларускага перакладу Новага Запавету і Псальмаў (1931) // Спадчына. 1995. № 4. С. 152– 175. / Пераклад з: Gaу Picarda. The Heavenly Fire: А Study of the Origins of the Byelorussian New Testament and Psalms. Божым Шляхам, 1975, № 1 - 2.
 • J.S. [Janka Sadouski]. Žmieńka uspaminau na adnu darahuju jubilejnuju mahilu. // Źnič, 29-30 (1954), s. 11.
 • Свежинский В. М. Скорина Ф. – переводчик и редактор Библии // Франциск Скорина и его время: Энцикл. справочник / Белорус. Сов. Энциклопедия; редкол. И. П. Шамякин (гл. ред.) и др. – Мн.: БелСЭ, 1990. – с. 506.
 • Сідарэвіч Анатоль. ДА ГІСТОРЫІ ПЕРШАГА ВЫДАННЯ НОВАГА ЗАПАВЕТУ І ПСАЛЬМАЎ. // Часопіс "Arche", знаходзіцца ў друку.
 • Sipovič Č. a. dr. - Da novaha vydannia Św. Evanelii. // Źnič, 34-35 (1955), s. 7-8.
 • Сіповіч Ч., Біскуп. – З нагоды выхаду з друку “Біблі” // Божым шляхам, № 4 (138), 1973. – сс.11-13.
 • Stankiewicz Ad. Rodnaja mowa u światyniach. – Wilnia. Adbitka z “Chryścijanskaj Dumki”, 1929. – s. 97.
 • Сурыновіч Кс. Сяргей. Пераклады Бібліі, http://surynovic.blog.tut.by/2011/02/ (25.02.2011).
 • Taube Moshe. The Vilnius 262 Psalter : A Jewish Translation? // W. Moskovich et alii (eds.) Jews And Slavs 14 (2004), 36-45
 • Темчин, С. Ю. Схария и Скорина: Об источниках виленского ветхозаветного свода (F 19–262). Senoji Lietuvos literatūra, kn. 21, 2006, p. 289–316. Обновленная английская версия: TEMCHIN, Sergey Y. Skhariya and Skoryna: On the Sources of Vilnius Old Testament Florilegium (F 19–262). In LEMPERTIENĖ, Larisa (ed.). Pinkas: Annual of the Culture and History of East European Jewry, vol. 2, (Vilnius), 2008, p. 9–33.
 • Темчин С. Кириллический рукописный учебник древнееврейского языка (XVI в.) и виленский ветхозаветный свод. - ISSN 0204–2061. KNYGOTYRA. 2011. 57, сс. 86-99
 • Турилов А. А. Библия. IV. Переводы. / Белорусско-украинские переводы XV-XVI вв. // Православная энциклопедия. Т. 5. с. 120-200. // перепечат.: http://www.pravenc.ru/text/209473.html
 • Чарняўскі Кс. Уладзіслаў : Кожны народ павінен маліцца ў сваёй мове / гутарыў Алесь Бяляцкі // Хрысьціянская думка : Выданьне Беларускай каталіцкай грамады, № 3 / 214 / 1993. – сс. 43-63
 • Чарота І. Беларуская мова і Царква ў гістарычным і актуальным зьмесьце. // Праваслаўе, 1999, № 8. – Мн.: Свята-Петра-Паўлаўскі Сабор, Беларускае Праваслаўнае Брацтва святых Віленскіх Мучанікаў, 1999. – сс. 118-122.
 • Чарота, Іван. Беларуская мова і царква. – Мн.: БДУ, 2000. 119 c.
 • Województwo polskie. Książki prawosławny. Publikacja ukraińskiego Komitetu Prawosławnego w Łucku. Równe, 1934. – с.23. // Кароткі даклад украінскага камітэту аб праваслаўных выданьнях Пінска-Палескай епархіі ПАПЦ за 1933 г.

No comments: